دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با استفاده از تكنیك‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشركت فولاد آلیاژی ایران )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با استفاده از تكنیك‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشركت فولاد آلیاژی ایران )

 پایان نامه

 

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت صنعتی

 عنوان پایان نامه:

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با استفاده از تكنیك‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشركت فولاد آلیاژی ایران )

 

استاد راهنما:دکتر محمود زنجیر چی

 

استاد مشاور: مهندس مهدی  باصولی

 زمستان 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

فصل اول. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-تعریف مساله. 2

1-3- اهداف وکاربرد نتایج تحقیق. 3

1-4- فرضیات پژوهشی. 4

1-5-ضرورت و اهمیت تحقیق. 4

1-6- محدودیت‌ها‌ی تحقیق. 7

1-7- فصل بندی تحقیق. 8

1-8- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق. 8

فصل دوم. 10

مروری بر ادبیات موضوع. 10

2-1-  مقدمه. 11

2-2- ادبیات تحقیق نگهداری وتعمیرات.. 11

2-2-1- بررسی استراتژ یهای مختلف تعمیرات.. 13

2-2-1-1- تعمیرات اصلاحی. 13

2-2-1-2-تعمیرات مبتنی بر زمان. 13

2-2-1-3-تعمیرات مبتنی بر شرایط 13

2-2-1-4-تعمیرات پیشگویانه. 14

2-2-1-5- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت.. 15

6-1-2-2مرور مدل‌ها‌ی پیشنهادی. 18

1-6-1-2-2سیستم کاملا قابل مشاهده 18

2-6-1-2-2 -سیستم‌ها‌ی قابل مشاهده  جزیی. 20

2-3- نقد ادبیات.. 23

2-4- استراتژی تعمیرات در شركت فولاد آلیاژی ایران. 26

2-4-1- استراتژی تعمیرات در طراحی اولیه. 28

2-5- مرور ادبیات تحقیق معیارهای تصمیم گیری. 29

2-5-1- ایمنی. 29

2-5-2هزینه. 30

2-5-3- کیفیت محصول. 31

2-5-4- درجه اهمیت دستگاه 31

2-5-5-قابلیت تعمیرپذیری. 32

2-5-6- قابلیت اطمینان. 32

2-5-7- قابلیت دسترس.. 33

-8-5-2ارزش افزوده 33

-9-5-2توجیه پذیری. 34

2-6- مدل‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضی. 38

2-6-1- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM.. 38

2-6-2- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM.. 38

2-7-علم مدیریت فازی: 40

2-7-1- اعداد فازی و عملیات جبری. 42

2–72- اعداد فازی نوع LR.. 43

2-7-3- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی. 44

2-8- ادبیات تحقیق  مبانی نظری فرایند تحلیل شبكه‌ای ANP. 45

2-8-1-  معرفی تكینیک ANP. 45

2-8-2- تكینكANP فازی. 53

2-9- معرفی تکنیک TOPSIS. 56

2-9-1- ادبیات تحقیق در مورد   TOPSIS فازی. 57

2-10- جمع بندی. 60

فصل سوم. 61

طراحی چارچوب تحقیق. 61

3-1- مقدمه. 62

3-2- الگوریتم پیشنهادی. 63

3-2-1- تشکیل تیم خبرگان شرکت.. 63

3-2-2 – خصوصیات افراد خبره 63

3-3 مشخص نمودن معیارها 67

3-4- محاسبه اوزان هر یک ازمعیارهای تصمیم‌گیری از روش خبرگی. 75

3-5- رتبه بندی تجهیزات.. 80

3-6- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. 80

3-7- روش انجام تحقیق. 80

3-8- روش شناسی پژوهش… 83

3-8-1- سوالات پژوهشی : 83

3-8-2- ابزار‌ها‌ی مورد استفاده در گرد آوری اطلاعات.. 83

3-9-  روایی وپایایی پژوهش… 85

3-10- جمع بندی. 86

فصل چهارم. 87

اجرای مدل و تحلیل نتایج. 87

4-1- مقدمه. 88

4-2- نتایج مربوط به مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان. 88

4-2-1- سن مصاحبه شوندگان. 88

4-2-2- تحصیلات مصاحبه شوندگان. 89

4-2-3-سابقه کار مصاحبه شوندگان. 90

4-2-4- نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. 91

4-2-5- پست سازمانی مصاحبه شوندگان: 92

4-3- تعیین وزن معیارها با رویکرد ANP  فازی. 93

4-3-1-محاسبه وزن هریک از مناظر 93

4-3-2- محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر مالی. 99

4-3-3-محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر فنی. 103

4-3-4- محاسبه شاخصهای مربوط به ایمنی. 110

4-3-5- محاسبه وزن منظر انسانی. 113

4-4- محاسبه وزن نهایی هر یک از شاخص‌ها‌ 113

4-5- اولویت بندی تجهیزات با رویکرد TOPSIS فازی. 115

4-5-1- تبدیل ماتریس میانگین به ماتریس بی مقیاس.. 134

4-5-2- تبدیل ماتریس نرمالایز شده به ماتریس موزون. 135

4-5-3- تعیین راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی : 135

4-5-4- اولویت بندی نهایی گزینه‌ها‌ 136

4-6- اولویت بندی گزینه‌ها‌ از روش دیگر 140

4-7- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. 143

4-8- جمع بندی. 143

فصل پنجم. 144

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 144

5-1- مقدمه. 145

5-2-نتایج ویافته‌ها‌ی  تحقیق. 145

5-3- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی. 147

5-4- مزایای الگوریتم پیشنهادی. 149

5-5 – پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت بندی تجهیزات.. 150

5-6پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق. 150

5-7- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. 151

5-8-جمع بندی. 152

منابع ومأخذ فارسی. 153

منابع ومأخذ خارجی: 155

ضمائم. 159

 

 

فهرست جداول

جدول-2 ١- مدل‌ها‌ی پیشنهادی و مدل‌ها‌ی قابل توسعه برای سیستم‌ها‌ی کاملاً قابل پایش… 25

جدول-2 ٢- مدل‌ها‌ی پیشنهادی و مدل‌ها‌ی قابل توسعه برای سیستم‌ها‌ی جزئاً قابل پایش… 26

جدول 3-1 نام وسمت افراد مصاحبه شونده 67

جدول 3-2 گروه بندی معیارها 72

جدول 3-3 معیارهای نهایی. 73

جدول 3-4 گروهبندی معیارها 74

جدول 3-5 عبارات کلامی واعداد فازی جهت مقایسه ترجیحات معیارها نسبت به یکد یگر 76

جدول 3-6 مقایسات زوجی مناظر چهارگانه نسبت به سظح اول. 76

جدول 3-7 مقایسه سه منظر نسبت به منظر مالی. 77

جدول 3-8 مقایسه سه منظر نسبت به منظر فنی. 77

جدول 3-9 مقایسه سه منظر نسبت به منظر ایمنی. 77

جدول 3-10 مقایسه سه منظر نسبت به منظر انسانی. 77

جدول 3-11 تعامل شا خصهای منظر مالی با یکدیگر 79

جدول 3-12 تعامل شاخصهای منظرمالی باشاخص زمان تهیه تجهیز 79

جدول 4-1 سن  مصاحبه شوندگان. 88

جدول 4-2 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. 89

جدول 4-3 سابقه کار مصاحبه شوندگان. 90

جدول 4-4 نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. 91

جدول 4-5 پست سازمانی مصاحبه شوندگان. 92

جدول 4-6 میانگین هندسی مقایسات زوجی هریک از مناظر چهار گانه نسبت به هدف.. 94

جدول 4-7 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر مالی. 95

جدول 4-8 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر فنی. 95

جدول 4-9 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر ایمنی. 95

جدول 4-10 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر انسانی. 96

جدول 4-11 ماتریس W22مناظر چهارگانه. 96

جدول 4-12 ماتریس Wi مناظر چهارگانه. 98

جدول 4-13 وزن نهایی مناظر چهارگانه. 98

جدول 4-14 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر مالی. 100

جدول 4-15 ماتریسW22  شاخصهای منظر مالی. 101

جدول 4-16 ماتریسwi  شاخصهای منظر مالی. 102

جدول 4-17 وزن نهایی شاخصهای منظر مالی. 103

جدول 4-18 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر فنی. 104

جدول 4-19 ماتریسW22  شاخصهای منظر فنی. 106

جدول 4-20ماتریسWi  شاخصهای منظر فنی. 108

جدول 4-21ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظر فنی. 109

جدول 4-22 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظرایمنی. 110

جدول 4-23 ماتریسW22  شاخصهای منظر ایمنی. 111

جدول 4-24ماتریسWi  شاخصهای منظر ایمنی. 111

جدول 4-25ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرایمنی. 112

جدول 4-26ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرانسانی. 113

جدول 4-27ماتریس وزن نهایی شاخصها 114

جدول 4-28 میانگین نظرات خبرگان برای تجهیزات.. 116

جدول 4-29لیست رتبه بندی نهایی تجهیزات.. 136

جدول 4-30 رتبه بندی نهایی تجهیزات از روش دوم. 141

جدول 5-1 وزن منطقی زیر شاخصها 141

فهرست اشکال

شکل 2-1عوامل موثر در برنامه ریزی تعمیرات.. 37

شکل 2-2انواع روشهای تصمیم‌گیری MADM.. 40

شکل3-2تفاوت ساختاری بین یک زنجیره(a) و یک شبکه(b) 48

شکل4-2: تصویر استاندارد یک سوپرماتریس… 51

شکل5-2: زنجیره و شبکه. 51

شکل 3-1 تعامل مناظر چهار گانه بایکدیگر 76

شکل 3-2 تعامل شاخصهای منظر مالی بایکدیگر 78

شکل 4-1 تعامل مناظر چهارگانه با هدف.. 94

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 سن مصاحبه شوندگان. 89

نمودار 4-3 سابقه کار مصاحبه شوندگان. 91

نمودار 4-2 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. 90

نمودار 4-4 نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. 92

نمودار4-5 پست سازمانی مصاحبه شوندگان. 93

نمودار 5-1 وزن مناظر چهار گانه. 147

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

مدیران نگهداری و تعمیرات  شرکتهای مختلف همیشه با این مسئله روبرو هستند که چگونه می توانند معیارهایی را برای تشخیص اولویت قطعات در نگهداری و تعمیرات بدست آورند و چگونه می توانند این قطعات را براساس این معیارها اولویت بندی نمایند در این پروژه سعی شده است تا با استفاده از متدهای تصمیم‌گیری  به روز دنیا و همچنین استفاده از خبرگان شرکت فولاد آلیاژی ایران که بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد‌ها‌ی آلیاژی در کشور می باشد معیارهایی برای اولویت بندی تجهیزات این شرکت بدست آمده و سپس این تجهیزات با استفاده از تکنیکهای تصمیم‌گیری اولویت بندی نمود . امید است که این تحقیق بتواند کمک هر چند کوچکی به صنعتگران این مرز وبوم بنماید.

تعداد صفحه : 202

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***