دانلود پایان نامه:اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :روان شناسی بالینی

عنوان : اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی  ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  تحقیقات گیلان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی بالینی

عنوان:

اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی

ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

 

استاد راهنما :

دکتر بهمن اکبری

استاد مشاور:

دکتر مقصود فقیر پور

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرصت مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چكیده فارسی…………………………………………………………………………………………………1

 

(فصل اول(كلیات طرح پژوهش

مقدمه….…..………………………………………………………………………………………………..3

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………….7

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………9

سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………. 9

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………….9

تعریف نظری و عملیاتی کیفیت زندگی…………………………………………………………………………9

تعریف  نظری وعملیاتی  دلبستگی …………………………………………………………………………….10

تعریف نظری و عملیاتی معنا درمانی…………………………………………………………………………..10

تعریف نظری و عملیاتی سالمندی……………………………………………………………………………..11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه بر نظریه معنا درمانی……………………………………………………………………………………..13

 

 

عنوان

اصول معنا درمانی.. …………………………………………………………………………………………..14

نظریه معنا درمانی فرانكل……………………………………………………………………………………..14

پیشنهاد های برای جستجوی معنا ……………………………………………………………………………15

روان نژندی اندیشه زاد  ……………………………………………………………………………………….19

گروه درمانی وجود گرا ………………………………………………………………………………………..20

ارزش زندگی  ………………………………………………………………………………………………..21

معنا خواهی در دیدگاه فرانكل ………………………………………………………………………………..21

نا امیدی وجودی ………………………………………………………………………………………………23

حفظ خلا ء وجودی  ………………………………………………………………………………………….23

انسان در جستجوی معنای غایی ………………………………………………………………………………24

مفهوم مرگ در نظریه فرانكل…………………………………………………………………………………..25

علت شناسی در نظریه فرانكل…………………………………………………………………………………26

مثلث روان نژندی ……………………………………………………………………………………………..26

خود شكوفایی در معنا درمانی  ………………………………………………………………………………..27

اثر بخشی……………………………………………………………………………………………………….28

روان درمانی در نظریه فرانکل……………………………………………………………………………………28

مداخلات درمانی و تكنیك  در نظریه فرانكل…………………………………………………………………..30

روشهای افزایش آگاهی وجودی………………………………………………………………………………..31

آموزش اهمیت قبول مسئولیت برای معنا………………………………………………………………………..32

پرسش از مراجعان در باره معنا………………………………………………………………………………….32

گسترش افق های فكری در حوزه ی منابع معنا…………………………………………………………………32

توضیح دادن  …………………………………………………………………………………………………..33

ضرب المثل های پیشنهادی  ……………………………………………………………………………………33

استخراج معنا با روش پرسش و پاسخ سقراطی………………………………………………………………….33

به كار گیری تشبیهات  …………………………………………………………………………………………..34

استخراج معنا از طریق نم…………………………………………………………………………………………..34

پیشنهاد معنا  ……………………………………………………………………………………………………..35

تجزیه و تحلیل رویا………………………………………………………………………………………………35

قصد متضاد ……………………………………………………………………………………………………….36

مرحله بعد ترس بیمار…………………………………………………………………………………………………………………………36

اندیشه زدایی …………………………………………………………………………………………………….37

روحانیت پزشكی …………………………………………………………………………………………………37

اصلاح نگرش ها …………………………………………………………………………………………………..38

درمان گروهی سالمندان…………………………………………………………………………………………………39

نکاتی در رابطه با اختلالات روانی در سالمندان…………………………………………………………………….41

روشهای پیشگیری از افسردگی وتنهای در سالمندان……………………………………………………………….42

مرور زندگی…………………………………………………………………………………………………………..43

نظریهای روانی –اجتماعی دوران پیری…………………………………………………………………………43

نظریه دیگررشد روانی اجتماعی دوران پیری…………………………………………………………………..44

نظریه پک:سه تکلیف انسجام من یا خویشتن………………………………………………………………..45

نظریه لابووی-ویف:خبر گری هیجانی…………………………………………………………………………46

نظریه رابرت باتلر:……………………………………………………………………………………………….47

نظریه بازسازی اجتماعی……………………………………………………………………………………….48

نظریه جدا سازی  سالمندی……………………………………………………………………………………49

نظریه زیستی شناختی  پیری…………………………………………………………………………………..50

اختلالات روانی سالمندی…………………………………………………………………………………….51

(سالمندی و اواخر بزرگسالی (نیمرخ بزرگسالی سالخورده……………………………………………………51

پختگی پایان دوره بزرگسالی…………………………………………………………………………………52

ظرفیتهای جدید تحول………………………………………………………………………………………..53

تغییرات در سطح بدنی ………………………………………………………………………………………54

روی آورد فعالیت…………………………………………………………………………………………….55

روی اورد عدم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………..55

مناسبت درون نسلی.سالخوردگان در شرایط مختلفی به سر میبرند……………………………………………56

سقوط غیر قابل توجیه حیاتی…………………………………………………………………………………57

روان درمانی در سالمندان………………………………………………………………………………………57

شادی در سالمندان…………………………………………………………………………………………….59

ارتباط شادی و طول عمر در سالمندان………………………………………………………………………..60

نگرش ما بر سالمندان…………………………………………………………………………………………..60

برخورد صحیح با سالمندان…………………………………………………………………………………….61

کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………….62

تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………..63

ایامی توان کیفیت یا کیفیت زندگی را تعریف کرد………………………………………………………………65

تعاریف کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….66

تعاریف موجود از کیفیت زندگی………………………………………………………………………………..67

اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی………………………………………………………………………..68

سنجش کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….70

احساس کارایی شخصی و کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………..72

ویژگیهای کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………72

مولف کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….73

کیفیت زندگی.Qualitref lif……………………………………………………………………………………………74

ارتباط کیفیت زندگی با سلامت…………………………………………………………………………………………………………..75

عوامل موثر بر کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………..76

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت…………………………………………………………………………………77

سنجش کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………..79

تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان………………………………………………………………………..84

درباره کیفیت زندگی می توان بر نکاتی اشاره دارد……………………………………………………………..87

خوشبینی و کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………..89

کیفیت زندگی درسالمندان………………………………………………………………………………………89

غفلت از کیفیت زندگی سالمندان………………………………………………………………………………92

نگرش ما به سالمندان…………………………………………………………………………………………..93

عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس…………………………………………………………………93

دلبستگی………………………………………………………………………………………………………..94

نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….95

نظریه های مختلف درمورد دلبستگی……………………………………………………………………………96

نظریه روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………………96

نظریه فروید……………………………………………………………………………………………………..97

نظریه وینی کات………………………………………………………………………………………………..98

نظریه اشپیتز……………………………………………………………………………………………………..99

نظریه اریکسون ……………………………………………………………………………………………….100

نظریه تحولی-شناختی…………………………………………………………………………………………101

نظریه یادگیری………………………………………………………………………………………………….102

نظریه رفتار شناسی طبیعی……………………………………………………………………………………..102

نظریه بالبی……………………………………………………………………………………………………..103

دلبستگی در گذر عمر …………………………………………………………………………………………..106

دلبستگی .نظریه ونظام دلبستگی………………………………………………………………………………..110

اهمیت نظریه دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………………………………111

روابط دلبستگی بزرگسالان……………………………………………………………………………………..113

گسترش نظریه دلبستگی بزرگسالان……………………………………………………………………………114

ویژگیهای طبقاتی دلبستگی در بزرگسالان………………………………………………………………………114

پیشینه پژوهش داخلی و خارجی……………………………………………………………………………….119

 

فصل سومروش پژوهش

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………126

نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………….126

روش نمونه گیری و چگونگی جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….126

روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………..127

ابزار های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….127

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ی پژوهش…………………………………………………………………130

نحوه آموزش معنا درمانی گروهی ……………………………………………………………………………….130

خلاصه آموزش معنا درمانی ……………………………………………………………………………………..130

فصل چهارم

توصیف داداها………………………………………………………………………………………………………………………133

تحلیل توصیفی و استنباط داده ها (فرضیه اول)………………………………………………..139

تحلیل توصیفی و استنباط داده ها(فرضیه دوم)………………….………………………………142

فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری

نتیجه گیری از وضعیت های جامعه شناسی……………………………………………………………………….147

تحلیل و اثبات فرضیه اول……………………………………………………………………..148

تحلیل و اثبات فرضیه دوم………………………………………………………………………………………..149

پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………151

پیشنهاد های پژوهش …………………….…………………………..…..………………………152

محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………………………153

منابع فارسی…………………………………………..…………………………………154

منابع انگلیسی……………………..…………………………..…………………………..159

پیوست شماره 1: برنامه آموزشی (پكیج معنا درمانی) …….………………..……………………….162

پیوست شماره 2:پرسشنامه کیفیت زندگی………….……………………………..……………184

پیوست شماره 3:پرسشنامه سبک دلبستگی.…………………………………………………….185

پیوست شماره 4:خروجی spss…………………………………………………………………………………………………………186

چکیده انگلیسی……………………………….………………………………………………187

 

 

فصل دوم

کلیات طرح پژوهش

 

مقدمه:

بررسی های جهانی نشان می دهد . که جمعیت  سالمندان به  علت  ارتقای  سطح  بهداشت  در حال  افزایش  است (تاجور.،1383) در حال حاضر25 در صد جمعیت جوامع پیشرفته را سالمندان تشکیل می دهند(فرزیان پور1383) در کشور ما نیزبیش از4میلیون سالمند بالای 60 سال زندگی می کنند و پیش بینی می شود این رقم طی 20سال آینده به بیش از 10میلیون برسد (محتشم امیری.،1381) لذا  پیر شد ن    جمعیت می تواند چا لشهای عمیقی  به وجود آورد که مقابله آن نیازمند برنامه ریزی مناسب است تغییر عوامل   بیولوژیک روانی. اجتماعی می تواند فرد سالمند رامستعد بروز اختلالات روانی کند . ( نسبیت[1].2000)   افسردگی  و اضطراب شا یع ترین اختلالات روانی سالمندی هستند (استاکس .،[2]2003).برسیهای انجام شده نشان داده 24 درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و 30درصد از افسردگی اساسی رنج می برند و نیز میزان شیوع اضطراب در زنان 30.5 درصد در طول عمر در مردها 19.2   درصد در طول عمر  می باشد   ( وانگ[3] .، 2003).امروزه مد د جویان در هر سنی با تشخیص های مختلف طبی وروانی از فواید گروه درمانی به عنوان یک روش درمانی در بهداشت روا ن بهرمند می گردند.یکی از انواع گروهای کوتاه مدت.معنا درمانی است که در همه گروه های سنی بخصوص در گروه سالمندان به  منظور ارتقاء سطح سلامت روان به کار می رود . معنا درمانی در یک نگاه کلی سپری شده  زندگی است  که همراه  اتفا قا ت خاص بوده است فوا ید معنا درمانی، . با سازی خاطرات و علا یق شیر ین که می توان معنای زندگی شود.  روشن سازی احساس نسبت به خود .ایجاد آمادگی برای اتفاقات دیگر در زندگی که مرگ را نیز شامل می شود (صادق مقدم،و همکاران.،1384).

معنا درمانی ممکن است در گروه از طریق تعاملات  فرد به فرد صورت بپزیرد در معنا درمانی شرکت کنندگان تشویق به درمیان  گذاشتن خاطرها و علایق زندگی می گردند. رهبر گروه می تواند  حافظه افراد را به وسیله از استفاده تصاویر و یا محبت کردن قابل یاد اوری شود و تحریک کند.(انست بهل، نیجل.،2007) ،هاتوکا واوی مار(2004)در بررسی تاثیر مرور زندگی اظهار می دارند که مرور زندگی نقش کمک کننده ای در حمایت از سلامت  روان وپیشرفت مراحل سالمندان و همچنین اثرات طولانی مدت در بهبود کیفیت زندگی سالنمدان  دارد.هانوکا (2004)  ال فورد و همکاران(2005 )در برسی فواید معنا درمانی  با کمک به  تخلیه هیجانی منجر به ایجاد  رضایت و خوشحالی و ارتقاءسلامت روان و کیفیت زندگی  می گردد(ال فورد[4].،2005) لذا با توجه به اینکه جمعیت در حال پیر شدن است و سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر  است و توجه  به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.(کارسون[5].،2000)

بیان  مسئله:

فرایند پیر شدن [6]senescence نامیده میشود از ریشه لاتین   senescenceبه معنی  پیر شدن و مشخص است با نزول عملکرد تمام سیستمهای بدن.عروقی تنفسی.تناسلی. ادرای.غددی.ایمنی وسایر دستگاهها.معهذا این باور که پیری بدون  استثناء  با نقص جسمی و هوش عمیق  همراه است  افسانه ای بیش  نیست اکثر افراد سالمند توانایی شناختی و جسمی خود را تاحد قابل توجهی حفظ می کنند(کاپلان-سادوک[7].، 2003 ).

باوجود این به نظربرخی از سالمندان.زندگی ناگواروجهان تیرو تار است واین دیدو بینش آنها  حساس زود رنج ونگران می سازد .گاهی آن چنان درمانده و گرفتا ر می شوند که به زودی از پای  درمی آیند  این حساسیت هانسبت به  امور و  جزئیات  داخلی زندگی  بیشتر می شود ونشاط از بین می رود  وضعیف تر وناتوان تر می شوند.وعلاقه شان به زندگی مستمرا کاهش می یابد(  محتشمی.نوغانی.، 1380)

به علت ارتقاء سطح بهداشت در اکثر کشورها از جمله ایران جمعیت سالمندا ن روبه افزایش است.بر آورد می شود در سال 2050جمعیت سالمندان جهان از جمعیت کودکان زیر 14سال  بیشترگردد. (ترکاشون.،1388 )مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می کند 14700 جمعیت سالمندان  60 ساله و بالاتر به ده میلیون نفر برسد  (مرکز امار ایران.  1382) در حالی که به تنا سب این تغییرات .تمهید ات درمان ی کافی و مناسب جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی سالمند در نظر گرفته نشده است آنچه بیش ازاختلالا ت جسمانی خاص این دوران.زندگی سالمندان را تحت الشعاء قرار میدهد . اختلالات  شناختی و روانی این دوره  از زندگی می باشد  (ترکاشوند.، 1388 ).

اختلالات روانی درسالمندان غالبا از نظر تظاهرات بیمار زائی و فیزیولوژی از اختلالات بالغین  جوانتر متفاوت هستند و همیشه با طبقات DSM-IV-TRمطابقات ندارند .تشخیص  ودرمان افراد بالغ سالمند بامشکلا ت بیشتری در مقایسه با درمان افراد  جوانتر همراه است .چون سالمندان  ممکن است بیماریهای جسمی و  ناتوانایی  مزمن داشته باشند داروها متعددی مصرف نمایند و تخریب شناختی بیشتری نشان دهند. (کاپلان-سادوک.، 2003 ).

یکی از شایعترین اختلالات دوران سالمندان تنهای افسردگی .بی معنای است  در سطح معمول بالینی  افسردگی  نشانگانی است که تحت سلطه خلق است  و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین اضطرابی ویا حالتهای بر انگیختگی نشان داده می شود( دادستان.،1382 ).

بررسیهای انجام شده نشان داد که 24 درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و30 درصد از افسردگی رنج می برند .

باتوجه به متفاوت  بودن  این قشر از افراد  دیگر جامعه  و نیز  متفاوت بودن  نوع   تشخیص  ودرمان این افراد .درمانهای روانشناختی که تا کنون برای اختلالات روانی خاص افراد سالمند به کار گرفته شده اند نا کافی است و نتوانسته است پاسخگوی این قشر جدا مانده از جمعیت باشند.  در پژوهش حاضر جهت ارتقای سطح سلامت روان و کاهش و بهبود علایم افسردگی و اضطراب  سالمندان  از یک تکنیک ساده .ارزان قا بل اجرا تحت عنوان   معنا درمانی گروهی که یک درمان گروهی  بلند مدت است .  و مورد بی توجهی قرارگرفته است .استفاد می شود که می توان آن را به راحتی در کلیه مراکز نگهداری سالمندان و حتی در منزل به کار برد.   معنا درمانی، سالمندانی كه حس تنهای و بی معنایی دارند تمایل بیشتری برای گوشه گیری از خود نشان می دهند.(فرانک[8] 1977؛ ترجمه: تبریزی و علوی نیا ،1371

معنا درمانی از نظر فرانكل  دارای دو معنای بهم  پیوسته است معنا و روح. بنابر این  معنا درمانی با ماهیت وجودی و معنوی انسان  سروكار دارد.  آنچه  در  انسان مهم و با ارزش  بوده و وی را از حیوان متمایز می كند بعد روحی و معنوی اوست. دومین  ویژگی مهم كه انسا ن   را از حیوان متمایز می كند بعد آزادی طلبی اوست. زمانی آزادی تحقق می یابد كه انسان از قید سه چیز رها باشد كه عبارتند از :1ـ غرایز  2-توارث 3- محیط. سومین ویژگی یا عامل مهم دروجود انسان مسئولیت پذیری اوست . دردیدگاه فرانكل انگیزه اصلی رفتار انسان اراده معطوف   به خوشی نیست معطوف به قدرت هم نیست ، بلكه اراده وسائق نسبت به معناست. در معنا درمانی   كوشش   می شود كه مراجع در زندگی خود هدف و منظوری راجستجو كند به مراجع كمك می شود تا به   عالی ترین فعالیت حیاتی ممكن  دستررسی پیدا كند. لازم است به مراجع كمك شود تا نه تنها  به تجربه هستی  بپردازد و   كوشش پیگیرانه ای در به فعل رساندن ارزش ها ازخود نشان دهد بلكه لازم است او متعهد انجام كاری شود كه مسئولیتی  را بپذیرد و تكلیف معینی را عهده دارشود در این راه درمانگر از فنونی نظیر قصد متناقض ، بازتاب زدایی ، اصلاح نگرش ها و فنون فراخوانی و ر وش گفتگوی سقراطی بهره می گیرد. (فرانكل[9] ،1975؛ ترجمه: صالحیان و میلانی.1371 ).

سل تالکسی (2011)کیفیت زندگی را ارزیابی  ورضایت فرد از سطح عملکرد موجودش درمقایسه با آن چه ایده ال یا ممکن می پندارد تلقی کردند   کیفیت   زندگی درک افراد از موقیعت خود در زندگی از نظرفرهنگ سیستم  ارزشی که در آن زندگی می کند  اهداف .انتظارات .استانداردها و الویت هایشان می باشد پس کاملا فردی بوده  وتوسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی شان استوار است تعارف جدید تر کیفیت زندگی  را به صورت بین سطح انتظار ات  انسان ها و سطح   واقعیت ها عنوان می کنند که هر چه این اختلاف کمتر باشد کیفت زندگی بالاتر است. مرور پیشینه  پژوهش ها نشان می دهد كه آموزش معنا درمانی بر افزایش کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن  تأثیراتی   گوناگونی دارد.هنگامی كه مراجعان اظهار می كنند كه در زندگی هیچ معنی و مفهومی ندارند.كه آنها پذیرفته اند كه زندگی دارای معنی و  مفهوم است كه نمی توانند   آن را پیدا كنند ، معلوم می شودواقعیت وجودی این است كه افراد بیشتر معنا ده هستند تا معنا گیر. درمانگر وجودی آگاهی مراجعان را نسبت به این امر كه هیچ مفهوم تفكیك ناپذیری در زندگی وجود ندارد ، افزایش می دهند. غالباً آنچه تحت بی معنایی گنجانده  می شود بیشتر در پی دیگر موضوعات نهایی از قبیل مرگ ، انزوا و آزادی می باشد.درمانگران وجودی می توانند به مراجعان كمك كنند تا از دفاع های اضطراب وبی معنایی آگاهی بیشتری پیدا كنند ،

1 :nasbit

2:astaks

[3] :wang

[4] :ford.L

[5] :karson

[6] : senescence

[7] :sadok.kaplan

 

[9] :frankl

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***