دانلود مقاله ISI با ترجمه :مدل ادراکی مستقیم گروه بندی برای طرح HCL

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :مدل ادراکی مستقیم گروه بندی برای طرح HCL

عنوان : An Intuitive Model of Perceptual Grouping for HCI Design


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

An Intuitive Model of Perceptual Grouping for HCI Design
Ruth Rosenholtz
MIT
Cambridge, MA
rruth@mit.edu
Nathaniel R. Twarog
MIT
Cambridge, MA
ntwarog@mit.edu
Nadja Schinkel-Bielefeld
MIT
Cambridge, MA
schinkel@mit.edu
Martin Wattenberg
IBM Watson Research
Cambridge, MA
mwatten@us.ibm.com
ABSTRACT
Understanding and exploiting the abilities of the human
visual system is an important part of the design of usable
user interfaces and information visualizations. Good design
enables quick, easy and veridical perception of key components
of that design. An important facet of human vision is
its ability to seemingly effortlessly perform “perceptual
organization”; it transforms individual feature estimates
into perception of coherent regions, structures, and objects.
We perceive regions grouped by proximity and feature similarity,
grouping of curves by good continuation, and
grouping of regions of coherent texture. In this paper, we
discuss a simple model for a broad range of perceptual
grouping phenomena. It takes as input an arbitrary image,
and returns a structure describing the predicted visual organization
of the image. We demonstrate that this model
can capture aspects of traditional design rules, and predicts
visual percepts in classic perceptual grouping displays.
Author Keywords
Perceptual organization, grouping, good continuation, proximity,
similarity, Gestalt, contour integration.
ACM Classification Keywords
H5.2. User interfaces, theory & methods.
INTRODUCTION
Design of user interfaces and information graphics is poorly
understood, and somewhat hit-or-miss in terms of effectiveness.
A number of issues influence the success of a
design, and these run the gamut of the underlying human
behavior. A design must be good cognitively (can the user
easily understand the semantic structure of the design?),
perceptually (can they effortlessly interpret the visual information
present in the design?), and socially (does the
design fit into the user’s workflow? will they want to use
it?). Here we focus on perceptual aspects of design.
Perhaps the most important aspect of human vision for design
is perceptual organization. Perceptual organization
refers to phenomena in which the visual system quickly and
seemingly effortlessly transforms individual feature estimates
into perception of coherent regions, structures, and
objects. These phenomena were first studied in detail by
the Gestalt psychologists, who produced a set of qualitative
Gestalt principles that govern pattern perception [1, 2], including
but not limited to: the tendency of things to group if
they are nearby (the Gestalt law of proximity); if they share
similar features (the law of similarity), or are smooth and
continuous (the law of good continuation). The duals of perceptual
grouping are important phenomena in their own right:
we quickly and effortlessly perceive boundaries between
certain visual textures, perceive edges between coherent regions
in an image, and quickly detect unusual items that
seem to “pop out” from the background. Examples of perceptual
grouping phenomena are given in Figure 1.
Following the visual system’s “rules” of visual organization
makes interpretation of visual aspects of designs effortless:
a user easily sees which labels refer to which parts of a diaa
b
c
d
e
f
Figure 1: Perceptual grouping examples, including
grouping by proximity & similarity (a, b), and grouping
by good continuation (c, d). (e) A user interface; what
is the percept? (f) A graph, from [5]. Will a user
perceive the trend of the data?
Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise,
or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior
specific permission and/or a fee.
CHI 2009, April 4–9, 2009, Boston, MA, USA.
Copyright 2009 ACM 978-1-60558-246-7/09/04…$5.00.
CHI 2009 ~ Cognitive Modeling and Assessment April 8th, 2009 ~ Boston, MA, USA
1331
gram, notices a trend in data, and makes connections between
the “overview” and the “detail” in a map. Good designs
use the natural perceptual processing power of the
brain, and interpretations of such designs are fast, robust to
instruction, and cross-cultural [3]. With poor visual design,
the grouping structure may not match the structure of the
information, leading to confusing displays [for examples,
see 4, 5]. A user might see columns of information where
in fact there were intended to be rows; incorrectly group
two regions of a graphic that have no relation to each other,
and so on. In Figure 1f, do the +’s at the grid points interfere
with perceiving the data curves?

تعداد صفحه : 10
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
مدل ادراکی مستقیم گروه بندی برای طرح HCL :
چکیده:
درک وبهره برداری از توانایی های انسان در سیستم بینایی بخش مهمی از طراحی رابطه های کربری وتصویری اطلاعات را قابل استفاده می کند. طراحی خوب برای درک سریع،آسان و از روی حقیقت از مولفه های کلیدی را قادر می سازد. جنبه های مهم چشم انسان توانایی آن برای درک بی دردسر وتبدیل آن به ویژگی های منحصر به فرد برای درک محیط وسازه ها واشیا است. ما برای درک مناطق گروه بندی وشباهت های ویژه منحنی هایی را برای مناطق منسجم آن در نظر گرفته ایم. در این مقاله ما در مورد یک مدل ساده برای طیف گسترده ای از ادراک پدیده گروه بندی،پرداخته ایم. یک تصویر دلخواه را به عنوان ورودی در نظر می گیریم وساختار توصیف شده آن در سیستم بصری را به صورت یک تصویر برمی گردانیم. این مدل نشان می دهد که می تواند از جنبه های قوانین طراحی سنتی مانند ضبط کردن وپیش بینی ادراک بصری در صفحه نمایش استفاده کند.
کلیدواژه ها: سازمان ادراکی ،گروه بندی ،شباهت ،نزدیکی ویکپارچگی کانتور.
1-مقدمه:
طراحی یک رابط کاربریو گرافیکی برای درک ،اطلاعات کمی دارد وتا حدودی از نظر اثربخشی ضعیف است. تعدادی از مسائل را تحت تاثیر طراحی هستند ،زمینه های رفتار انسانی می تواند به وجود بیاورد. طراحی باید یک شناخت خوب باشد. یعنی کاربر ساختار معنایی طراحی را به راحتی درک کند.تفسیر اطلاعات بصری می تواند در طراحی با زحمت زیادی انجام شود. در اینجا ما برروی جنبه های ادراکی طراحی تمرکز می کنیم. شاید مهم ترین جنبه چشم انسان برای طراحی،سیستم ادراکی آن است. سیستم ادراکی ،اشاره به پدیده هایی دارد که در آن سیستم بینایی به سرعت و به ظاهر بی دردسر و تخمینی از ویژگی های منحصر به فرد را از درک منسجم محیط ،سازه واشیا دارد. این پدیده برای اولین بار توسط روانشناسان گشتالت مورد بررسی قرار گرفت که مجموعه ای از موردهای مطالعه به صورت کیفی براساس اصول حاکم بوده است.
تعداد صفحه:18
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***