دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی :مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای

عنوان : BRIEF NOTE
CREEP-STABILITY ANALYSIS OF VISCOELASTIC
CYLINDRICAL SHELLS


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

BRIEF NOTE
CREEP-STABILITY ANALYSIS OF VISCOELASTIC
CYLINDRICAL SHELLS
A. M. VINOGRADOV
Department of Civil Engineering
The University of Calgary
Calgary, Alberta, Canada T2N IN4
Communicated by Xavier J. R. Avula
(Received March 1984; revised November 1985)
Abstract-The paper presents the creep-stability analysis of viscoelastic cylindrical
shells under axial compression. The mechanical properties of the material are described
by the constitutive equations of the linear viscoelastic theory in terms of convolution
integral operators. The approximate analytical solution to the problem is obtained by
means of a modification of the quasi-elastic method. As a result, the instability condition
for the shell is formulated. It is shown that for viscoelastic materials with limited creep,
there is a safe load limit below which the structure is asymptotically stable. Any load
above the safe load limit leads to buckling at the corresponding critical time.
1. INTRODUCTION
Creep stability of circular cylindrical shells has been studied by numerous researchers
using various concepts and constitutive laws. A number of investigations utilize the initial
imperfection approach followed by the conclusion that under creep conditions initial imperfections
develop with time, leading eventually to collapse of the structure. The critical
time in such analyses is usually defined in terms of infinite deformations or infinite deformation
rates. Comprehensive reviews of these studies are given by Hoffll, 21 and
Kurshin[3].
In recent years an increasing interest has been attracted by applications of the classical
bifurcation theory to the creep-stability research. In particular, creep stability of cylindrical
shells is treated in many publications[4-81 as an instantaneous process which involves
time-dependent constitutive terms and is characterized as branching into a different
equilibrium configuration. Respectively, the critical time is associated with the instant at
which bifurcation first becomes possible. The results from these studies depend upon the
basic assumptions as to the creep properties of the structure.
The present paper is concerned with the stability analysis of circular cylindrical shells
whose material properties are defined by the constitutive equations of the linear viscoelastic
theory. Using the concept of bifurcation the exact linear eigenvalue problem is
formulated in terms of two destabilizing parameters: the compressive load and time. The
problem is treated by means of the quasi-elastic solution technique which utilizes the
concept of a time-dependent elastic material as a model of the actual viscoelastic response.
This approach to the creep-stability analysis of viscoelastic structures is discussed by the
author in [9].
529
Downloaded from http://www.elearnica.ir
530 A. M. VINOGRADOV
2. STATEMENT OF THE PROBLEM
Consider a circular cylindrical shell (Fig. 1) of length 1, radius r and thickness h, whose
material properties can be described by the linear theory of hereditary viscoelasticity.
The shell is simply supported at both ends and is subjected to a uniform axial compression
of magnitude, p, which is less than the elastic critical pressure pp. It is assumed that the
load is suddenly applied at the time, t = 0, but this does not imply rates sufficiently great
to cause the excitation of a dynamic response of the structure.

تعداد صفحه : 8
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای .
چکیده:
این مقاله به تجزیه و تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک پوسته استوانه ای تحت فشار محوری پرداخته است. خواص مکانیکی مواد توسط معادلات ساختاری براساس نظریه ویسکوالاستیک خطی از نظر پیچیدگی اپراتورهای جدایی ناپذیر پرداخته است. راه حل تحلیلی تقریبی برای این مشکل توسط استفاده از روش اصلاح شبه الاستیک ارائه شده است در نتیجه شرایط بی ثباتی برای پوسته فرموله شده است نشان داده شده است. که برای مواد ویسکوالاستیک با خزش محدود محدودیت بارگذاری در ساختار پایدار وجود دارد و مقدار بار بالا ممکن است منجر به کمانش در زمان بحرانی شود.
1- مقدمه :
ثبات خزش پوسته های دایره ای استوانه توسط پژوهش گران متعددی مورد مطالعه با استفاده از مفاهیم مختلف و قوانین اساسی انجام شده است. تعدادی از تحقیقات با استفاده از روش عیوب به این نتیجه رسیده اند. که در شرایط خزش عیوب اولیه با گذشت زمان توسعه یافته و منجر به فروپاشی ساختار می شود.
تعداد صفحه:15
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***