دانلود مقاله ISI با ترجمه :شبکه های بی سیم متصل به بدن و کاربردهای مراقبت بهداشتی آن

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :شبکه های بی سیم متصل به بدن  و کاربردهای مراقبت بهداشتی آن

عنوان : Wireless Body Area Network and its Healthcare Applications


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Wireless Body Area Network and its Healthcare Applications
Hoi-Jun Yoo
Dept. Of EE, KAIST, Daejeon, 305-701, Republic of Korea
Email: hjyoo@ee.kaist.ac.kr
Abstract — With a paradigm shift in advent of u-healthcare
era, the wireless body area network (WBAN) has been recently
emerged. In this paper, we overview the WBAN technology and
summary its three types of physical layers (PHYs). Among three
PHYs, we introduce the human body communication (HBC)
which uses the human body as a communication channel to
transmit the electric signal. Through the clear understanding of
the body channel with T-shaped body channel model and
theoretical channel analysis, we present 6 HBC transceiver
implemented with CMOS technology, including a world–first
WBAN transceiver satisfying all of the specifications for IEEE
802.15.6 standard. Through the implemented transceiver, we
successfully demonstrate the MP3 player, and smart patch
system for entertainment, and healthcare application,
respectively.
Index Terms — wireless body area network, human body
communication, wireless body area network
I. SUMMARY
The expansion of u-healthcare will allow remote healthcare
services including disease diagnosis and patient status
monitoring. This will lead to an increased interest in medical
service that is oriented to a systematic prevention and
improved healthcare in everyday life due to an increase of
interest in overall health, chronic diseases, such as
cardiovascular disease and diabetes [1]. This will also lead to
an improvement of a regional gap in the use of medical
services for residents of islands, remote areas, the physically
disabled, which will result in a paradigm shift in medical
services [2]. For a long-term continuous and real-time health
monitoring without constraining the activities of the users, a
reliable, low-power communication technology in short range
is needed. Particularly, ultra-low-power wireless
communication among devices placed in, on, and around the
human body is the key technology for continuous monitoring
of physiological signals, which leads IEEE 802.15.6 to
establish an international standard for short range, low-power,
and highly reliable wireless communication around the
human body, which is officially published in February 2012
[3].

تعداد صفحه : 3
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
شبکه های بی سیم متصل به بدن و کاربردهای مراقبت بهداشتی آن

چکیده
به تازگی با تغییر الگو در ظهور U-healthcare ، شبکه های بی سیم متصل به بدن (WBAN) پدید آمده است. در این مقاله، نمای کلی تکنولوژی WBAN را بازبینی کرده و سه نوع لایه ی فیزیکی آن(PHYs) را خلاصه می كنیم. در میان سه PHY، ارتباط بدن انسان (HBC) را بیان می کنیم که از بدن انسان به عنوان یک کانال ارتباطی برای انتقال سیگنال الکتریکی استفاده می كند. از طریق درک روشنی ازکانال بدن با مدل T-shaped و تحلیل نظری کانال ، 6 دستگاه گیرنده فرستنده ی HBC اجرا شده با تکنولوژی CMOSارائه می کنیم که شامل اولین دستگاه فرستنده_ گیرنده ی WBAN است که تمامی مشخصات استاندارد IEEE 802.15.6 را برآورده می سازد. از طریق فرستنده و گیرنده ی اجرا شده، به ترتیب Mp3 player، و سیستم پچ های هوشمند برای سرگرمی، و برنامه مراقبت های بهداشتی را با موفقیت به نمایش گذاشته ایم.
کلمات کلیدی: شبکه های بی سیم متصل به بدن | ارتباط بدن انسان
تعداد صفحه:7
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***