دانلودپایان نامه ارشد رشته مکانیک:مقایسه عملكرد روشهای مختلف انتقال حرارت تابشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مکانیک  با عنوان :   مقایسه عملكرد روشهای مختلف انتقال حرارت تابشی  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مكانیك – تبدیل انرژی

عنوان :
مقایسه عملكرد روشهای مختلف انتقال حرارت تابشی دركوره ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
جهت آنالیز انتقال حرارات در بویلرها روشهای مختلفی از جمله كوره طویل، محفظه احتراق كاملاً آمیخته،
ناحیهای و شار وجود دارد، در مطالعه حاضر این روشها شرح داده شده اند.
برای مقایسه بین آنها از یك كوره نمونه با ابعاد ارتفاع 90 ft، عرض 30 ft، طول22 ft كه دارای 12 مشعل می
باشد استفاده شده، كه نتایج آن در فصل 5 آورده شده است.
نتایج بدست آمده در این بررسی و همچنین مطالعات دیگر نشان می دهد كه روش ناحیه ای Hottel تكنیك
مفیدی جهت بررسی آنالیز انتقال حرارتی در كوره ها می باشد.
كلمات كلیدی
بویلر- انتقال حرارت تابشی – – توزیع شار حرارتی – دبی بخار تولیدی

مقدمه:
دو وظیفه اساسی بخش تابشی كوره، احتراق سوخت و انتقال انرژی به سیال فرایند است . بـر حـسب ظرفیـت
كوره، كیفیت كوره،كیفیت سوخت، نوع طراحی و هزینه های كلی كوره، دو عمل مذكور مـی توانـد در یـك بخـش
مجزا ویا در دو بخش مجزا صورت گیرد. اگر ظرفیت كوره كم باشد یا كیفیت احتراقـی سـوخت نـازل باشـد، بـرای
جلوگیری از سرد شدن گازها قبل از تكمیل واكنشهای احتراق، در ابتـدا احتـراق در یـك محفظـه و سـپس انتقـال
حرارت در محفظه دیگر بوقوع می پیوندد.
تلفیق فرایندهای احتراق و انتقال حرارت در یك محفظه منفرد باعث پیچیدگی عملیات ك وره شده و مستلزم
تنظیم دقیق توزیع فلاكس حرارتی به سیال فرایند است.
اگر ظرفیت كوره زیاد باشد، تفكیك بخشهای احتراق و انتقال حرارت از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبـوده
و باعث ازدیاد مخارج كل می شود. بدین سبب در كوره های صنعتی عمل احتراق و انتقال حـرارت توامـاٌ در یـك
محفظه صورت می گیرد.
ایجاد مدل ریاضی برای پیش بینی متغیر های طراحی و عملیاتی در طی فرایندهای احتراق و انتقـال حـرارت
بسیار پیچیده بوده و عموماً تكیه بر تجارب عملی دقیق، نتایج رضایتبخشی را بدنبال دارد. بطور كلـی سـه مـدل در
طراحی كوره ها در نظر گرفته می شود:
الف- كوره طویل
ب- محفظه احتراق كاملاً یكنواخت
ج- روش منطقه ای
كه درفصلهای4-3-2 هر یك از این روشها بررسی می گردند.

كوره چیست ؟
كوره دارای تجهیزاتی است كه توسط آنها، درون یك محفظه عایق، حرارت ناشی از احتـراق سـوخت، بـه سـیال
فرایند منتقل می گردد. سیال فرایند در لوله هایی جریان دارد كـه عمومـاً در امتـداد جـداره هـا و سـقف محفظـه
احتراق نصب شده اند. عامل اصلی انتقال حرارت مكانیزم تشعشع می باشد.
وظیفه اصلی كوره، تامین حرارت معینی به سیال فرایند، تحت درجه حرارتهای بالا می باشد. این عمل بایـستی
بدون افزایش بیش از حد حرارت، در نقطه معینی از سیال و یا اجزاء بدنه كوره انجام شود. به عبارت دیگـر، حـرارت
باید حتی الامكان بصورت یكنواخت توزیع گردد.
تعداد صفحه :49

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com