Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
دانلودپایان نامه ارشدرشته کامپیوتر:پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبكه حسگر بیسیم – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلودپایان نامه ارشدرشته کامپیوتر:پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبكه حسگر بیسیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان : پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبكه حسگر بیسیم در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی كامپیوتر – نرم افزار

عنوان :
پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبكه حسگر بیسیم

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
شبكههای حسگر بیسیم، شبكههایی متشكل از ابزار كوچكی هستند كه به وسیله باطری تغذیه مـی شـوند .
وظیفه این ابزار كوچك، كه حسگر نامیده میشوند، اكتساب داده از محیط فیزیكی اطراف است كه در مجموع به
صورت دیدهایی از محیط توسط شبكه به كاربران تحویل داده میشوند. كسب و انتقال دادهها توسط حسـگرها،
همراه با مصرف انرژی است و به دلیل كوچك بودن این ابزار و در نتیجه ظرفیت محدود انرژی آنها، حفظ هر چه
بیشتر این منبع حیاتی در حسگرها و افزایش طول عمر شبكه، یكی از مهمترین معیارها در كارهـای مـرتبط بـا
این شب كهها محسوب می .شود
از آنجایی كه اكتساب اطلاعات از محیط با اعلان پرسوجوهایی توسط كاربران به شبكه صورت مـی گیـرد و
مبحث پردازش پرسوجوها در شبكههای حسگر بیسیم، به صورت مستقیم با پردازش این پـرس وجوهـا، نحـوه
اجرای آنها و تحویل دادههای درخواستی آنها مرتبط است، نقش بسیار مهمی در چگونگی و میزان مصرف انرژی
ایفا میكند. از این رو همواره هدف اصلی در كارهای ارائه شده در این زمینه ارائه راهكارهایی برای مصرف بهینه
انرژی بوده است .
مقدمه:
پیشرفت روز افزون تكنولوژی و میل انسان برای استفاده راحت تـر از آن باعـث ا یجـاد و اسـتفاده از ابـزار و
2 و جاسازی 1 امكاناتی كه هر چه بیشتر در زندگی روزمره محو
شده هستند، گردیده است. در مبحث شبكه نیـز،
در سالهای اخیر توجه زیادی به شبكههای موردی و حسگر معطوف شده است، كـه بـه صـورت قابـل تـوجهی
میتوانند به صورت محو و جاسازی شده به كار رون . د به همین جهت، پروژههای گوناگونی برای نیل به محاسبات
فراگیر كه در آن رایانه ها و حسگرها در هر زمینهای از زندگی انسان دخیل هستند و به او یـاری مـی رسـانند،
صورت گرفته است كه نتیجه آنها استفاده گسترده از شبكههای حسگر بیسـیم در زمینـه هـای مخلتفـی ماننـد
صنایع نظامی، زیستی، بهداشتی، شهری، ترافیكی و ساختمان است .
شبكههای حسگر بیسیم متشكل از گرههایی میباشند. هر گره متشكل از یك یا چند حسگر است كه به وسیله
باطری تغذیه میشوند و در محیط فیزیكی پیرامون پراكنده شـده انـد و اطلاعـات مختلفـی از قبیـل نـور، دمـا،
رطوبت، صدا و … را از آن كسب و به كاربران شبكه ارائه میدهند. دادههای اكتسابی مـی تواننـد بـه كـاربران در
3 تصویربرداری
از دنیای واقعی یاری برسانند. به كمك تصویربرداری از دنیای خارجی می توان رویدادها و حوادث
محیط را كنترل و یا پیش بینی نمود. ارتباط میان حسگرها و كاربران به صورت بیسیم و از طریق هوا به عنوان
رسانه ارتباطی مشترك میباشد و هدف نهایی جمعآوری اطلاعات كسب شده از محیط در یك نقطه از شبكه به
4 نام ایستگاه اصلی
كه به رایانه كاربر متصل است، میباشد. از آنجایی كه هر حسگر قادر به ارسـال اطلاعـات تـا
5 شعاعی محدود در پیرامون خود میباشد، ارتباط در این شبكهها به صورت چندگامه
صورت مـی پـذیرد . بـدین
طریق كه هر حسگر در شبكه غیر از ارسال اطلاعات خود، مسئول ارسال دادههای دریافتیِ ارسـال شـده توسـط
حسگرهای دیگر به سمت ایستگاه اصلی میباشد.
در هر حال یكی از اساسیترین ملزومات رسیدن به چنین موقعیتی، پرسوجوی دادهها و تركیب این دادههـای
كسب شده توسط حسگرهای جاسازی شده در محیط میباشد. زیرا بازیابی و استفاده از دادههای هزاران گره، به
صورت خام و منفرد كاری طاقت فرسا و غیرممكن میباشد. از طرف دیگر از آنجایی كه حسگرها ابـزاری تغدیـه
شونده به وسیله باطری هستند، دارای ذخیره انرژی محدودی میباشند و غالباً نیز باید بـرای دوره هـای نسـبتاً
طولانی در شبكه باقی بمانند و به كسب داده ادامه دهند، ارسال داد ههای اكتسابی به صورت خام امری نامعقول

به نظر میرسد. زیرا ارسال چنین حجم بالایی از دادهها به راحتی میتواند انرژی محدود ایـن ابـزار را بـه پایـان
برساند و شبكه را از كار بیندازد. به همین جهت استفاده از تكنیكهایی برای پرسوجوی دادههای حسـگرها بـه
صورت جمعی و همچنین كاهش میزان حجم اطلاعات ارسالی در میان حسگرهای شبكه امری لازم و حیاتی بـه
نظر میرسد. در واقع هدف مبحث پردازش پرسوجوها در شبكههای حسگر بیسیم رسیدگی بـه دو ایـن مـورد
میباشد
تكنیكهای مختلفی در مبحث پردازش پرسوجوها به كار می روند. فرا از نام و شیوه استفاده، تمام تكنیكهای
موجود در مبحث پردازش پرسوجوها یك هدف اصلی را دنبال میكنند: استفاده كمینه از انرژی و افزایش طول
عمر شبكه.

تعداد صفحه :88

قیمت :  14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         parsavahedi.t@gmail.com