دانلودپایان نامه ارشدرشته پلیمر : مطالعه برروی مکانیزم های چقرمه سازی پلی وینیل کلراید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  پلیمر  با عنوان :  مطالعه بر روی مکانیزم های چقرمه سازی پلی وینیل کلراید در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

عنوان:
مطالعه بر روی مکانیزم های چقرمه سازی پلی وینیل کلراید(PVC)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در این تحقیق مکانیزم های چقرمگی پلیمر پلیوینیل کلراید مورد مطالعه قرار گرفت. از آنجـایی کـه
PVC خالص،یک ماده شکننده است و فرایند پذیری آن نیز مشکل خواهـد بود،لـذا مـی تـوان بـرای
اصلاح خواص ضربه و فرایندپذیری آن، به وسیله ذرات لاستیکی آن را چقرمه نمـود.ابتـدا مـروری بـر
آلیاژ سازی و خواص PVC خالص و ترموپلاستیک الاستومرها صـورت گرفـت.سـپس مکـانیزم هـای
چقرمگی در آلیاژهای ترموپلاستیکی چند فاز مورد مطالعه قرار گرفت،و در ادامه مکانیزم چقرمهسازی
پلی وینیل کلراید با استفاده از ذرات لاستیکی بررسی گردید.مشخص گردید که هنگـامی یـک پلیمـر
پلیوینیل کلراید چقرمه، چکش خوار و دارای قدرت ضربه بالا حاصل مـیگـردد کـه غلظـت کـافی از
ذرات لاستیکی کوچک بطور همگن در ماتریس پخـش گـردد. چسـبندگی ذرات لاسـتیک بـا پلیمـر
پلیوینیل کلراید باید به گونهای باشد تا تنش در سطح مشترك منتقل شده و میدان تنش در داخـل
ذره ایجاد گردد.سپس به اثر چسبندگی بین سطحی بر چقرمگی پلی وینیل کلراید پرداخته شـد و در
نهایت انواع اصلاحکنندههای قدرت ضربهای که در مورد PVC نیز بکار میرود بیان گردید.

مقدمه
علوم و تکنولوژی پلیمرها طی چند دهه اخیر گسترش و توسعه یافته اسـت. ایـن توسـعه ابتـدا فقـط
محدود به تولید مونومرهای جدید بود، اما با پیشرفت تکنولوژی در زمینههای متفاوت، موارد کاربردی
زیادی حاصل شد بطوریکه پلیمرهای تولید شده هیچکدام به تنهایی قابلیت کاربردی لازم را نداشتند.
همچنین تولید مونومرهای جدید مستلزم کار آزمایشگاهی و تحقیقاتی طـولانی و طراحـی روشهـای
تولید صنعتی جدید میباشد، که فرایندی بسیار وقتگیر و هزینهبر میباشد. روشهای دیگری کـه در
این زمینه مطرح گردید شامل تقویت، کوپلیمریزاسیون و آلیاژسازی میباشد. روش کوپلیمریزاسیون با
موفقیت انجام گرفت، اما از لحاظ مسایل اقتصادی، تولید کوپلیمرهای جدید با مشکل روبرو بـود. لـذا
روش دیگر که برای بهبود خواص مواد پلیمری مورد توجه قرار گرفـت، اخـتلاط دو یـا چنـد پلیمـر و
ساخت آلیاژ پلیمری میباشد. آلیاژسازی شامل اختلاط عمدتاً فیزیکی دو یـا چنـد پلیمـر بـا یکـدیگر
میباشد که در اثر این اختلاط خواص ویژهای از آلیاژ حاصل بهبود مییابد.به عنـوان مثـال مـی تـوان
اختلاطPVCخالص با ذرات لاستیکی را ذکر کرد که در نتیجه آن آلیاژی چقرمه حاصـل مـی گـردد.
امروزه آلیاژهای پلیمری %16 از کل مصرف پلیمرها را تشکیل میدهد. بطـور کلـی مهمتـرین دلایـل
اصلی آلیاژسازی پلیمرها که جنبه اقتصادی دارند عبارتند از:
1- کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق اختلاط آن با یک پلیمر ارزان قیمت
2- تهیه و تولید موادی با کلیه خواص مورد نظر
3- تولید مواد با کارآیی بالا از طریق تولید پلیمرهایی که بر هم کنش هم افزا (Synergistic) دارند.
4- استفاده مجدد و بازیافت مواد پلیمری
5- تنظیم ترکیب و خواص آلیاژ براساس نیاز مشتری

تعداد صفحه :50
قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com