حذف کردن عبارت های بعد از فلان کاراکتر در هر خط

 

 

فلان کاراکتر ار مثلا تبدیل می کنیم

 

 

مثلا می خواهیم همه عبارت های بعد از محمد را در هر خط حذف کنیم

 

اگر محمد

بود

تبدیل شود

به محمدژژژژ

حالا

با

یه اینتر عوض  می کنیم

https://www.gillmeister-software.com/online-tools/text/filter-and-remove-lines.aspx