جملات و فعل ها

یابد-پیدا کند
نمود-کرد
نمودن-کردن
است-میباشد-می باشد

میکنم-می کنم-می نمایم-مینمایم
می کنی-میکنی-مینمایی-می نمایی-می نائی-مینمائی
می کند-میکند-مینماید-می نماید
می‌کنند-می نمایند-میکنند-مینمایند
میکنیم-می کنیم-مینمائیم-مینماییم-می نماییم-می نمائیم
می کنید-می کنید-مینمائید-می نمائید-مینمایید-می نمایید

شاید این مترادف درست به نظر برسید :
تاسيس-ساختن
یا
تاسیس-ساخت
ولی
در جمله
تاسيس کرد
غلط در می آید ولی همین وقتی جمله می شود احتمال اینکه اشتباه دربیاید خیلی کم است:
تاسیس کردن-ساختن
تاسیس کردم-ساختم
تاسیس کردیم-ساختیم
البته همین هم حدود ده درصد خطا دارد مثلا
ساختن هواپیما
با اینحال به نظر می رسه روی جمله ها اگه کار کنید خیلی بهتره چون خیلی پرکاربرد هست
مثلا
بحث-بررسی
مبحث-مطلب
اینم ده درصد خطا داره ولی بازم چون خیلی پرکاربرده بهتره استفاده بشه
من کلمات پرتکرار در پایان نامه ها رو با استفاده از این سایت
https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp
پیدا کردم و براتون می فرستم
سعی کنید روی کلمات پرتکرار بیشتر تمرکز کنید
با استفاده از-با بهره گیری از
با توجه به اين موضوع-با توجه به این مورد-با دقت به این موضوع-با دقت به این موضوع
همچنین معنای انگلیسی رو هم تکمیل کنید
گریه-گریه (cat)
سگ-سگ( dog)
این روش برای تقویت زبان انگلیسی هم خیلی خوبه
به خصوص برای تخصصی ها
مثلا رشته مدیریت فقط لغات تخصصی مدیریت رو باهاش اینکارو بکنید