جدید – کوتاه کردن پست

تمام پست های سایت(به همراه عنوان) را ترجمه کن به فارسی – بالعکس
———————————————————————————————
یک کلمه خاص فقط یک بار در یک پست لینک بخورد
(مثلا الان کلمه a ده بار در پستی تکرار شده و هر ده بار هم به قسمت برچسب ها لینک سده – هر کلمه فقط یک بار بار لینک شود و از لینک شدن در بقیه خود داری شود
مثلا در این پست :
http://bb.5000file.ir/2017/08/08/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%86-12/
کلمه سازه فقط یک بار لینک بخورد
——————————–