بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مكانیك – تبدیل انرژِی

عنوان :
بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
مبدلهای حرارتی در تمامی شاخههای مهندسی و صنایع مختلف خصوصاً در كارخانههای فرآیند
شیمیایی و در نیروگاهها بكار گرفته میشوند و از اهمیت ویژهای برخوردارند.
موضوعی كه در مبدلهای حرارتی حائز اهمیت است بررسی جریان سیال و انتقال حرارت روی
چیدمانی از لولهها میباشد. از آنجائیكه در بعضی از فرآیندها سیالات جریان یافته در مبدل دارای لزجتی
متغیر با دما میباشد بررسی اثر تغییرات میتواند مورد توجه قرار گیرد. در این پروژه تأثیر لزجت متغیر
سیال بر میدان جریان و انتقال حرارت روی یك ردیف لوله همخط تحلیل و بررسی شده است، بدین
منظور از نرمافزار فلوئنت و گمبیت استفاده شده است. در این نرمافزارها معادلات انرژی ممنتوم و
پیوستگی برای سیال عبوری روی لولهها حل شده است.
جهت بررسی نتایج، ابتدا حاصل كار برای سیالاتی با خواص ثابت با نتایج تجربی موجود مقایسه شد
و انطباق خوبی دیده شده است. پس از اینكار با متغیر كردن لزجت سیال دیده میشود كه خطوط جریان
دیرتر همگرا میشوند و به حالت توسعه یافتگی میرسند و میزان نرخ انتقال حرارت افزایش مییابد.
همچنین مشاهده میگردد كه نرخ انتقال حرارت نیز با افزایش رینولدز در ناحیه آرام در هردو حالت
لزجت ثابت و متغیر افزایش مییابد.
مقدمه
یكی از تجهیزاتی كه در آن از دسته لولهها برای تبادل حرارت استفاده میشود، مبدلهای
حرارتی هستند. در این پایان نامه ابتدا به شناخت عمومی مبدل های حرارتی و كاربرد آنها برای مصارف
مختلف صنعتی میپردازیم سپس به بررسی فرمولهای حاكم و پارامترهای تأثیرگذار در جریان سیال و
انتقال حرارت روی دسته لولهها پرداخته شد و در ادامه كارهای تجربی و عددی انجام شده توسط
محققان و كارشناسان داخلی و خارجی در زمینه جریان سیال و انتقال حرارت روی دسته لولهها مرور
خواهد شد و در پایان هدف پروژه بیان میشود.
مقدمه
یكی از تجهیزاتی كه در آن از دسته لولهها برای تبادل حرارت استفاده میشود، مبدلهای
حرارتی هستند. در این فصل ابتدا به شناخت عمومی مبدلهای حرارتی میپردازیم و در ادامه كارهای
تجربی و عددی انجام شده در زمینه جریان و انتقالحرارت روی دستهلولهها مرور خواهد شد. در پایان
هدف پروژه بیان میشود.
شناخت عمومی مبدلهای حرارتی
آشنایی با كاربرد مبدلها
یكی از مباحث مهم علم كه در صنعت كاربرد بسیار زیادی دارد انتقالحرارت از یك سیال به
یا خنك كن هوایی  سیال دیگر بصورت آزاد یا اجباری میباشد. تجهیزاتی نظیر خنككن روغنی
، فنكویل، سوپرهیتر، هواساز و…. نمونههای بارز سیستمهایی هستند كه انتقالحرارت در آنها دیده
میشود. تجهیزاتی نظیر این دستگاهها جزء خانواده بزرگ مبدلهای حرارتی هستند. مبدل حرارتی،
دستگاهی است كه انرژی حرارتی را از سیالی به سیال دیگر منتقل مینماید. دركل میتوان بیان كرد،
مبدلهای حرارتی گرمایش و سرمایش سیالات را به روشی آسان و با كیفیت مناسب انجام میدهند. این
دستگاهها درتمامی شاخههای صنعتی بهكار میروند. براساس گسترش كاربرد این تجهیزات با گذشت
زمان انواع آنها نیز توسعه یافته و طراحی آنها دقیق تر شده است. بطور كلی برای انتخاب یك مبدل
حرارتی علاوه بر اینكه مبدل باید وظیفه خواسته شده را انجام دهد باید به دو نكته زیر دقت نمود:
الف) مبدل از نظر ابعادی كوچك باشد.
ب) مبدل از نظر اقتصادی مقرون بهصرفه باشد.
تعداد صفحه :70

قیمت: 2700 تومان
***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com