بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مشاوره و راهنمایی

 

 

عنوان:

بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان

 

استاد راهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی

 

دی ماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل یکم: مقدمه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 8
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
‌هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
‌اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
تعاریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
فصل دوم: پیشینه پژوهش  
پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1) پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
بخش اول:  گستره نظری مربوط به انگیزش تحصیلی………………………………………………………………………………………………. 15
تعریف انگیرش تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
نظریات مطرح در زمینه انگیزش …………………………………………………………………………………………………………………………. 17

نظریه آلپورت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18

نظریه تقویت و انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………………………

18

نظریه مورای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19
نظریه مک کله لند …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
نظریه نیاز پیشرفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
نظریه انتظار– ارزش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
نظریه هدف گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نظریه خود ارزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نظریه خود کارآمدی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
نظریه اسناد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
نظریه انگیزش درونی و بیرونی …………………………………………………………………………………………………………………………… 24
نظریه خود-تعیینی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 25
دیدگاه زمینه‌ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
نظریه اهداف پیشرفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
مولفه های مشترک نظریه های انگیزش ……………………………………………………………………………………………………………….. 30
عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………………. 31
برخی از پیامدهای ناشی از عدم انگیزش تحصیلی …………………………………………………………………………………………………. 36
بخش دوم : گستره نظری مربوط به استفاده مفرط از تلفن همراه……………………………………………………………………………….. 37
تاریخچه تلفن همراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
علل استفاده از تلفن همراه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
آسیب شناسی تلفن همراه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
استفاده افراطی از تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 44
ویژگی‌های تلفن همراه و آسیب‌شناسی آن ها…………………………………………………………………………………………………………. 48
تلفن‌ همراه و سلامت اجتماعی- روانی ………………………………………………………………………………………………………………… 52
انواع خدمات تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
بخش سوم: گستره نظری مربوط به احساس تنهایی ………………………………………………………………………………………………… 56
احساس تنهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
تعریف احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
دو دیدگاه عمده در ارتباط با احساس تنهایی …………………………………………………………………………………………………………. 60
طبقه بندی ویس از احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………… 61
مولفه‌های اصلی در احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………… 63
ویژگی‌های افراد دارای احساس تنهایی …………………………………………………………………………………………………………………. 64
همراهی احساس تنهایی با سایر مشکلات روانی ……………………………………………………………………………………………………. 65
بخش چهارم: گستره نظری مربوط به سازگاری اجتماعی ………………………………………………………………………………………… 66
سازگاری اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
تعریف سازگاری اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
نظریه‌های سازگاری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 69
نظریه‌های روان پویشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
نظریه یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75
نظریه اجتماعی- شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
نظریه پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
نظریه تحولی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
نظریه بالبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
2) پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
بخش چهارم: پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور………………………………………………………………………………………………………………….. 89
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
فصل سوم: روش‌ پژوهش
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
جامعه  پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
1)پرسشنامة سازگاری اجتماعی سینها…………………………………………………………………………………………………………………… 95
2)پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر……………………………………………………………………………………………………………………… 97
3)مقیاس احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
4)مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه…………………………………………………………………………………………………………………… 99
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
         فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
الف. توصیف اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………….. 102
ب. تحلیل فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 103
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
بحث و تبیین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 126
الف. پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
ب. پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 126
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 139
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145

 

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرداخت. جامعة این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه که در سال تحصیلی94-1393 بود. حجم نمونه 100 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از 4 پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها  (AISS) ، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، مقیاس احساس تنهایی و مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه (COS) استفاده شد.  یافته های پژوهش نشان داد كه بین استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی رابطه وجود دارد و این رابطه در بین استفاده مفرط از تلفن همراه و احساس تنهایی با انگیزش تحصیلی به صورت معکوس می‌باشد و بین سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی به صورت مثبت بود. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد  که متغیرهای استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی 54 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی را تبیین می‌کنند. نتایج آزمونF   نشان داد که متغیرهای استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی‏ تبیین معناداری از انگیزش تحصیلی دارند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که انگیزش تحصیلی به وسیله متغیرهای استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی قابل  پیش بینی است.
كلید واژه ها: استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی، سازگاری اجتماعی، انگیزش تحصیلی و دانشجویان.

مقدمه

انسان‌ها برای دستیابی به اهداف، نیازها و غرایز خود انگیزش لازم را كسب می نمایند. در خصوص جویندگان علم و دانشجویان، انگیزه پیشرفت تحصیلی، از اهمیت خاصی برخوردار است. با این انگیزه، افراد تحرك لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یك تكلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در كار خود دنبال می كنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی كسب نمایند (محمدی، 1385؛ به نقل از یوسفی، قاسمی و فیروزنیا، 1388). بنابراین، می توان گفت انگیزش، دلایل رفتار افراد را نشان می دهد و مشخص می كند كه چرا آن‌ها به روشی خاص عمل می‌كنند(امیدیان، 1385؛ به نقل از یوسفی و همکاران، 1388).
استفاده از تلفن همراه[1]، در کشورهای پیشرفته بخش مهمی از زندگی نوجوانان و جوانان را به خود اختصاص داده است. استفاده از تلفن همراه در اروپا بسیار افزایش یافته است. بر طبق گزارشات آماری سازمان ائتلافی و سویس تقریباً 90 % از ساکنان کشورهای اروپایی صاحب تلفن همراه هستند (بیلوکس، ون درلیندن و روچات[2]، 2008). امروزه یکی از مسائلی که قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های روان‌شناسان و جامعه‌شناسان را به خود اختصاص داده است، تاثیرات تکنولوژی بر روی زندگی جوامع و مردم است. تلفن همراه در فاصله کوتاهی از زمان به یکی از جنبه‌های بسیار معنی‌دار زندگی مدرن امروزه تبدیل شده است و یکی از زمینه هایی که لازم است به تفکر عمیق در مورد آن پرداخت، این است که آیا استفاده از تلفن همراه می تواند اعتیاد به همراه داشته باشد؟ برخی از نتایج، حاکی از این است که به‌زودی تلفن همراه، کامپیوتر، تکنولوژی‌های تصویری با یکدیگر ترکیب شده و به هیولایی اعتیاد‌آور مبدل می‌شود و صدمات جبران‌ناپذیری را به پیکر جامعه وارد می‌سازد (لارامای[3]، 2007).
یکی از جنبه‌های مهم رشد انسان، فرایند اجتماعی شدن اوست. ذاتی بودن زندگی اجتماعی در انسان‌ها، ضرورت در ارتباط بودن با دیگران را به عنوان امری گریزناپذیر جلوه می‌دهد. یکی از متغیر‌هایی که اخیراً پژوهش‌های زیادی را به خود اختصاص داده است، احساس تنهایی است. در حالی که تفاوت‌های فردی در شدت نیاز تعلق داشته و چگونگی بر آوردن آن وجود دارد، ارضاء این نیاز مستلزم تعاملات مثبت و زیاد با افراد دیگر در یک موقعیت با دوام است که منجر به شادکامی و سعادت طرفین می‌شود. بنابراین، افرادی که در برقراری و حفظ روابط رضایت بخش با دیگران ناتوان هستند و در نتیجه در بر آوردن «نیاز تعلق داشتن» مشکل دارند، احتمالاً احساس محرومیتی را تجربه می‌کنند که خود را با «احساس تنهایی[4]» نشان می‌دهد.
سازگاری فرایندی است در حال رشد و پویا كه شامل توازن بین آن چه افراد می‌خواهند و آن چه جامعه‌شان می پذیرد است. به عبارت دیگر سازگاری یك فرایند دو سویه است، از یك طرف فرد به صورت مؤثر با اجتماع تماس برقرار می‌كند و از طر ف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارك می بیند كه فرد از طریق آن ها توانایی‌های بالقوه خویش را واقعیت می‌بخشد. در این تعامل فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتاً پایدار به وجود می‌آید. به طور كلی سازگاری به تسلط فرد بر محیط و احساس كنار آمدن با خود اشار ه دارد. هر یك از ما به محیط و تغییراتی كه در آن روی می‌دهد پاسخ می دهیم. با توجه به این بیانات پژوهش حاضر درصدد است به رابطه استفاده افراطی از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی را مورد بررسی قرار دهد.

تعداد صفحه :159
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***