بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81تا 91

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاداسلامی

واحدنراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزاوجرم شناسی

عنوان:

بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81تا91

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                 صفحه            

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-1.بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2.اهمیت موضوع وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….10

1-3.سؤال  های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12

1-3-1.سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..12

1-3-2.سؤال های فرعی……………………………………………………………………………………………………………12

1-4.اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-1.هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-2.اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………13

1-4-3.اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..13

1-5.فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………14

1-5-1.فرضیه ی اصلی……………………………………………………………………………………………………………..14

1-5-2.فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………….14

1-6.روش شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..15

1-6-1.واحدتحلیل ومشاهده……………………………………………………………………………………………………..15

1-6-2.جامعه ی آماری،محدوده ی مکانی وزمانی تحقیق……………………………………………………………..15

1-6-3.روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………16

1-6-4.نحوه ی جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………16

1-6-5.اعتباروپایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………..16

1-6-6.روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………..18

1-7.تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..19

1-8.پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………22

1-9.محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل دوم: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..26

2-1.تعریف خشونت…………………………………………………………………………………………………………………27

2-2.نظریه های روان شناختی خشونت وپرخاشگری…………………………………………………………………….29

2-2-1. نظریه­ی سرخوردگی­ـ پرخاشگری………………………………………………………………………………….29

2-2-2.نظریه­ی یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………….30

2-3.انواع خشونت…………………………………………………………………………………………………………………..31

2-3-1.خشونت های ضروری وغیرضروری………………………………………………………………………………31

2-3-2.خشونت های فیزیکی وغیرفیزیکی…………………………………………………………………………………32

2-3-3.خشونت های فردی واجتماعی………………………………………………………………………………………32

2-3-4.خشونت های خانگی……………………………………………………………………………………………………32

2-3-4-1.خشونت علیه اطفال……………………………………………………………………………………………….34

2-3-4-1-1.تاریخچه ی خشونت علیه اطفال……………………………………………………………………….35

2-3-4-1-2.رویکردهای نظری خشونت علیه اطفال………………………………………………………………37

2-3-4-1-3.روش های اعمال خشونت علیه اطفال……………………………………………………………….41

2-3-4-1-4.انواع خشونت علیه اطفال(جسمی،جنسی،عاطفی،غفلت ومسامحه)………………………..42

2-3-4-1-5.خصوصیات افرادمرتکب کودک آزاری………………………………………………………………45

2-3-4-1-6.علل خشونت علیه اطفال…………………………………………………………………………………48

2-3-4-1-7.پیامدهای خشونت علیه اطفال………………………………………………………………………….52

2-3-4-1-8.ضعف های قانونی درحمایت ازاطفال……………………………………………………………….56

2-4.اعتیادبه موادمخدر…………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-1.تاریخچه ی موادمخدرواعتیاددرایران……………………………………………………………………………..62

2-4-1-1.وضعیت موادمخدردرحکومت قاجار……………………………………………………………………….63

2-4-1-2وضعیت موادمخدردرحکومت پهلوی……………………………………………………………………….64

2-4-1-3.وضعیت موادمخدربعدازانقلاب اسلامی……………………………………………………………………65

2-4-2.عوامل اعتیاد……………………………………………………………………………………………………………….65

2-4-3.نظریه های اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………68

2-4-4.نظریه های جامعه شناختی اعتیاد…………………………………………………………………………………..75

2-4-4-1.ویژگی های مصرف کنندگان مواد…………………………………………………………………………..76

2-4-4-2.آنومی…………………………………………………………………………………………………………………..77

2-4-4-3.مدل سازگاری………………………………………………………………………………………………………77

2-4-4-4. معاشرت افتراقی………………………………………………………………………………………………….78

2-4-4-5.نظریه ی کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………………….78

2-4-4-6.نظریه ی خرده فرهنگ ها/کجروی فرهنگی……………………………………………………………..78

2-4-4-7.کنش متقابل نمادین/برچسب زنی…………………………………………………………………………..79

2-4-5.نظریه های جرم شناسی گرایش به موادمخدر…………………………………………………………………80

2-4-6.طبقه بندی های انواع موادمخدر……………………………………………………………………………………83

2-4-7.موادمخدرپرمصرف وآثارآنها…………………………………………………………………………………………84

2-5.خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین………………………………………………………………………………96

2-5-1.نظریه هایی درموردارتباط بین سوءمصرف موادوخشونت وبدرفتاری…………………………………101

2-5-2.حمایت کیفری ازاطفال بزه دیده دربرابرموادمخدردرحقوق ایران……………………………………….105

فصل سوم: یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..107

3-1.جداول ونمودارهای آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………….108

3-2.آماراستنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..143

فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادها…………………………………………………………………………………………155

4-1.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………156

4-2.پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………….162

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………..164

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………..188

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..189

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………194

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………197

 

 

                                     فهرست جداول

 

عنوان                                                                                 صفحه                     

جدول3-1:آماره توصیفی جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………………………  108

جدول3-2:آماره توصیفی سن پاسخگویان………………………………………………………………………………. 109

جدول3-3:آماره توصیفی تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………………………….. 111

جدول3-4:آماره توصیفی وضعیت اشتغال پاسخگویان……………………………………………………………… 113

جدول3-5:آماره توصیفی نوع شغل پاسخگویان………………………………………………………………………. 114

جدول3-6:آماره توصیفی میزان درآمدپاسخگویان……………………………………………………………………. 116

جدول3-7:آماره توصیفی وضعیت مهاجرت پاسخگویان………………………………………………………….. 117

جدول3-8:آماره توصیفی نوع ماده ی مخدرمصرفی(صنعتی، سنتی)پاسخگویان…………………………… 118

جدول3-9:آماره توصیفی نوع ماده ی مخدرمصرفی(سنتی-صنعتی)پاسخگویان…………………………… 119

جدول3-10:آماره توصیفی اعمال خشونت پاسخگویان……………………………………………………………. 121

جدول3-11:آماره توصیفی خشونت نسبت به نوع فرزندان پاسخگویان……………………………………… 122

جدول3-12:آماره توصیفی زمان شروع اعمال خشونت نسبت به فرزندان پاسخگویان ………………… 123

جدول3-13:آماره توصیفی زمان اعمال خشونت پاسخگویان(1)……………………………………………….. 124

جدول3-14:آماره توصیفی زمان اعمال خشونت پاسخگویان(2)…………………………………………………125

جدول3-15:آماره توصیفی نوع اعمال خشونت پاسخگویان(1)………………………………………………….127

جدول3-16:آماره توصیفی نوع اعمال خشونت پاسخگویان(2)………………………………………………….128

جدول3-17:آماره توصیفی بهانه ی اعمال خشونت پاسخگویان(1)…………………………………………….130

جدول3-18:آماره توصیفی بهانه ی اعمال خشونت پاسخگویان(2)……………………………………………131

جدول3-19:آماره توصیفی گزارش خشونت علیه اطفال…………………………………………………………..133

جدول3-20:آماره توصیفی مرجع گزارش………………………………………………………………………………134

جدول3-21:آماره توصیفی افرادگزارش دهنده ی اعمال خشونت………………………………………………135

جدول3-22:آماره توصیفی نتیجه ی گزارش اعمال خشونت…………………………………………………….136

جدول3-23:آماره توصیفی آشنایی بامراکزحمایتی(اورژانس اجتماعی)ازدیدپاسخگویان………………. 138

جدول3-24:آماره توصیفی شکایت نسبت به خشونت علیه اطفال……………………………………………. 139

جدول3-25:آماره توصیفی واکنش اطفال نسبت به خشونت(1)…………………………………………………140

جدول3-26:آماره توصیفی واکنش اطفال نسبت به خشونت(2)…………………………………………………141

 

 

                                   فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                 صفحه

نمودار3-1:نموداردایره ای جنسیت پاسخگویان………………………………………………………………………..  108

نمودار3-2:نمودارهیستوگرام سن پاسخگویان…………………………………………………………………………..  110

نمودار3-3:نمودارمیله ای تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………… 112

نموار3-4:نموداردایره ای وضعیت اشتغال پاسخگویان………………………………………………………………. 113

نمودار3-5:نمودارعنکبوتی نوع شغل پاسخگویان……………………………………………………………………… 115

نمودار3-6:نمودارعنکبوتی میزان درآمدپاسخگویان…………………………………………………………………… 116

نمودار3-7:نموداردایره ای وضعیت مهاجرت پاسخگویان………………………………………………………….. 117

نمودار3-8:نموداردایره ای نوع ماده ی مخدرمصرفی(صنعتی،سنتی)پاسخگویان……………………………. 118

نمودار3-9:نمودارعنکبوتی نوع ماده ی مخدرمصرفی(سنتی-صنعتی)پاسخگویان………………………….. 120

نمودار3-10:نموداردایره ای اعمال خشونت پاسخگویان……………………………………………………………. 121

نمودار3-11:نمودارمیله ای خشونت نسبت به نوع فرزندان پاسخگویان………………………………………. 122

نمودار3-12:نمودارمیله ای زمان شروع اعمال خشونت نسبت به فرزندان پاسخگویان…………………… 123

نمودار3-13:نمودارعنکبوتی زمان اعمال خشونت پاسخگویان(1)………………………………………………. 124

نمودار3-14:نمودارعنکبوتی زمان اعمال خشونت پاسخگویان(2)………………………………………………. 126

نمودار3-15:نمودارمیله ای نوع اعمال خشونت پاسخگویان(1)………………………………………………….. 127

نمودار3-16:نمودارعنکبوتی نوع اعمال خشونت پاسخگویان(2)………………………………………………… 129

نمودار3-17:نمودارمیله ای بهانه ی اعمال خشونت پاسخگویان(1)…………………………………………….. 130

نمودار3-18:نمودارعنکبوتی بهانه ی اعمال خشونت پاسخگویان(2)…………………………………………..  132

نمودار3-19:نمودارمیله ای گزارش خشونت علیه اطفال……………………………………………………………. 133

نمودار3-20:نمودارمیله ای مرجع گزارش……………………………………………………………………………….  134

نمودار3-21:نمودارمیله ای افرادگزارش دهنده ی اعمال خشونت………………………………………………  135

نمودار3-22:نمودارمیله ای نتیجه ی گزارش اعمال خشونت …………………………………………………….  137

نمودار3-23:نموداردایره ای آشنایی بامراکزحمایتی(اورژانس اجتماعی)ازدیدپاسخگویان………………… 138

نمودار3-24:نموداردایره ای شکایت نسبت به خشونت علیه اطفال……………………………………………… 139

نمودار3-25:نمودارمیله ای واکنش اطفال نسبت به خشونت(1)………………………………………………….. 140

نمودار3-26:نمودارعنکبوتی واکنش اطفال نسبت به خشونت(2)………………………………………………… 142

 

 

 

چکیده:                                                                                                    یکی ازدلایل مرتبط باکودک آزاری،اعتیادوالدین درخانواده هااست.این تحقیق به بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81تا91می پردازد.این تحقیق ازنوع توصیفی-تحلیلی است.دربخش تحلیلی ازآزمون های علّی-همبستگی ومقایسه ای استفاده گردید.امابرای اجرای آن ازدوروش معمول درتحقیقات رشته ی حقوق یعنی روش اسنادی(کتابخانه ای)جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق و روش میدانی(پیمایشی)استفاده شد.برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مورداستفاده قرارگرفت.(پیوست3) پرسشنامه هاتوسط91مردو9زن معتادساکن درشهرمبارکه تکمیل شدکه دارای فرزندان زیر18سال بوده وبه صورت داوطلبانه به منظورترک به کلینیک های ترک اعتیادمراجعه کرده بودند.دراین تحقیق میزان تأثیر اعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال،تفاوت آثارنوع ماده ی مخدرمصرفی(صنعتی وسنتی)برخشونت علیه اطفال،تأثیرمدت زمان مصرف موادمخدربرافزایش خشونت علیه اطفال،تأثیرمیزان نقش پدرومادرمعتادبر خشونت علیه اطفال،عوامل مؤثربرافزایش خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین،واکنش اطفال نسبت به خشونت،میزان وچگونگی اثربخشی مراکزحمایتی درپیشگیری ازخشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین، چگونگی حساسیت اطرافیان نسبت به خشونت علیه اطفال موردبررسی قرارگرفت واین نتایج بدست آمد:میان اعتیادوالدین وخشونت علیه اطفال رابطه ی مستقیم وجودداردواعتیادوالدین تأثیرزیادی برخشونت علیه اطفال دارد.موادمخدرصنعتی مانندشیشه به دلیل آثارتخریبی برروی سلولهای مغزی تأثیرزیادتری نسبت به موادمخدرسنتی برخشونت علیه اطفال دارد.شروع خشونت علیه اطفال توسط والدین معتادبه موادمخدرصنعتی به محض شروع ودرهمان روزهاوماه های ابتدایی اعتیادبیشتراست ولی درموادمخدرسنتی باگذشت زمان خشونت علیه اطفال بیشترمی شود.برخلاف تصور،خشونت علیه اطفال در مادران معتاد نسبت به پدران معتاد،کمترنیست ومحبت مادرانه درمادران معتادازخشونت علیه اطفال جلوگیری نمی کند.درعوامل فرهنگی سطح تحصیلات یعنی پایین بودن آن برافزایش خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین نقش دارد.درعوامل اقتصادی وضعیت اشتغال(شاغل بودن یانبودن)ونوع شغل ومیزان درآمدبه عنوان عامل بیرونی برافزایش خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین نقش ندارد.درعوامل فرهنگی وضعیت مهاجرت(مهاجریابومی بودن)به عنوان عامل بیرونی برافزایش خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیاد والدین نقش ندارد.واکنش اطفال نسبت به خشونت بیشترپناه بردن به سایراعضای خانواده است.درصورت گزارش شدن خشونت علیه اطفال،مراکزحمایتی می توانندنقش زیادی درکاهش وپیشگیری ازخشونت علیه اطفال داشته باشند.اطرافیان نسبت به خشونت علیه اطفال حساسیت دارندولی به دلیل رعایت حریم خصوصی موارد خشونت علیه اطفال گزارش نمی شود.                     

کلیدواژه ها:اعتیاد،والدین،خشونت،اطفال.                                                                                                                              

  

   مقدمه:                                                                                                        انسان درسیستم خانواده به دنیامی آیدوفقط تاسن20سالگی،بیش از170هزار ساعت ازعمرخودرادرکنار والدین ودیگراعضای خانواده،سپری می سازد.این فاصله ی زمانی،طولانی ترین دوره ی آموزشی وتربیتی است که انسان درمدت حیات خودباآن مواجه می گردد.اگردرهرساعت تنهادومطلب ازسوی خانواده به فرد آموخته شود،در20سالگی حدود340هزارموضوع به وی آموخته شده است.بدین ترتیب می توان ادعا کرد، انسان همان چیزی می شودکه والدین وخانواده،دریک فرصت هزاران ساعته،به فردتحمیل وتزریق                        می سازند.پس روشن است که خانواده،عمده ترین نقش درتکوین،رشدوشکل گیری شخصیت افرادایفا                    می سازد.کلیدی ترین زمان برای شکل گیری طرح واره های شناختی،هیجانی،عاطفی ورفتاری اشخاص وهمچنین بحرانی ترین دوره برای ساخته شدن شخصیت ومنش افراد،سال های اولیه ی رشدوتحول است که این ایام مقارن ومصادف بازندگی درچهارچوب خانواده می باشد.خانواده کانون اولیه وبنیادین تعیین وضعیت عاطفی،شناختی ورفتاری اعضای خودمی باشد.خانواده منشاءوخاستگاه ارضای اصلی ترین نیازهای اولیه ی فرداست که درغیاب تأمین آن احتیاجات،بقاودوام زیستی وی به خطرمی افتد.ازنگاه رویکرد سیستمی،کانون مشکلات افرادرانیزمی بایست درساختاروکارکردخانواده ی دوران کودکی وتجربیات ویادگیری های همان روزگارودرمواردی نیزتأثیرفضای فعلی خانواده جستجو وردیابی نمود.خانواده در پیدایش حالات عاطفی ورویش سبک شخصیتی ومدل رفتاری عناصرخودوبه علاوه دررشدسلامت یابیماری آنان،عامل اساسی محسوب می گردد.کارکردخانواده صرفاتأمین احتیاجات جسمی،مادی وروانی وفراهم کننده ی فضایی مملوازگرمی وصمیمیت برای اعضانیست،بلکه درکناراین عملکردهای سازنده ومفید، خانواده می تواندکارکردهای مخرب گسترده ای نیزداشته باشد.پیامداین کارکردهای تخریبی سیستم خانواده، زایش اختلالات هیجانی،رفتاری وشناختی وپیدایش انواع بیماری های روانی وحتی جسمانی است.خانواده کانون مقدسی نیست که تنهادرخدمت رشدوبالندگی ومهیاسازکمال وشکوفایی عناصرخودباشدبلکه یکی از عملکردهای مضرخانواده کودک آزاری است که ایرنیان کمتربه آن بعدتوجه می نمایند.                                                     خشونت علیه کودکان پدیده ی جدیدی نیست.سوءرفتارباکودکان ازنوزادکشی تاتنبیه بدنی شدیدبرای تأدیب،درطول تاریخ وجودداشته است.کودکانی که مورد بی توجهی یاسوءرفتارفیزیکی والدین خودقرار              می گیرند،این برخوردخشن،عواقب خطرناکی را برای رفتارآنان درآینده به همراه خواهدداشت.                           حتی خشونت جزئی نسبت به کودکان می تواندمنجربه مرگ آنان شود.امادراکثرمواردهیچ ردقابل      مشاهده ای بجاگذاشته نمی شود.بااین وجودخشونت یکی ازمعضلات اصلی کودکان درحال حاضراست. خشونت به طورعمده پنهان انجام می شود.یکی ازمشکلات عمده دربررسی سوءرفتاروخشونت نسبت به کودکان عدم وجودآمارواطلاعات کافی درزمینه ی میزان خشونت نسبت به کودکان وعلل و شرایط                  زمینه سازآن ومشخصات ویژگی های افرادآزارگرمی باشدکه ارائه ی علل قطعی وحتمی درزمینه ی وقوع این پدیده رادشوارمی سازد.اگرچه مواردسوءرفتاروبی توجهی نسبت به کودکان به مراجع قانونی گزارش نمی شوداماهربارکه  موردی درمطبوعات منعکس می گردد،تبدیل  به کانون توجه افکارعمومی می گردد ومواردبی شماری از کودک آزاری که پنهان مانده آشکارمی شود.بدترین حادثه درمواردکودک آزاری، بدرفتاری منجربه مرگ کودک است وکودکان خردسال درمعرض بالاترین خطریعنی ازدست دادن جان خودهستند.گزارش هانشان می دهددرازای هرکودک که دراثراعمال خشونت جنسی یا جسمی کشته                      می شود20الی40کودک دچارمصدومیت های شدیدمی شوندکه نیازبه بستری شدن دربیمارستان دارند.اثرات خشونت می تواندتاچندین ماه یاسال باقی بماندوحتی منجربه معلولیت دائمی شود.علاوه برمصدومیت جسمی،قربانیان درخطرابتلابه انواع مشکلات روانی ورفتاری قراردارندکه افسردگی،مصرف الکل،اضطراب، گرایش های خودکشی،فرار،دروغگویی یابزهکاری ازجمله ی آن هاست.ازدیادموادمخدرورواج استعمال آن درمیان خانواده ها،خشونت،همسرآزاری وبه ویژه کودک آزاری رابه پدیده ای شایع تبدیل نموده است.طی دهه های اخیرعلاقه وتوجه به موضوع سوءمصرف دارو یاالکل روبه فزونی است.به موازات اینکه                       برنامه های پیشگیری ودرمان تمرکزخودرابروابستگی های شیمیایی افرادمعطوف ساختند،متخصصان هم توجه خودرابه سلامت جسمی وهیجانی کودکان متولدگشته درخانواده های مبتلابه اعتیادمتمرکزنموده اند. سوءمصرف موادوخشونت خانواده به ویژه خشونت علیه اطفال نه تنها مستقل ازیکدیگرنمی باشندبلکه ارتباط وسیع ومبسوطی بین آنان وجوددارد.سوءمصرف موادازجانب والدین یک عامل نیرومنددرپیدایش خشونت است که قابلیت انتقال بین نسلی دارد.پویایی های موجوددرپدیده ی اعتیادوخشونت پیچیده هستند.روشن است که ترکیب این دوموجب تباهی سیستم خانواده می گردد.تحقیق حاضر به بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال می پردازدکه البته این موضوع راطی سال های 81-91درشهرمبارکه موردبررسی قرارمی دهد.برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآماراستنباطی وتوصیفی استفاده شده است.برای آماراستنباطی،آزمون خی دووجداول دوبعدی وبرای آمارتوصیفی،جداول ونمودارهامورداستفاده قرارگرفت.

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1.بیان مسئله:

درسال های اخیرمعضل خشونت درجامعه ی ایران روبه افزایش بوده است.بانگاه اجمالی به صفحه ی حوادث روزنامه ها،مباحث سیاسی وقضایی می توان به روشنی دریافت که خشونت تقریبادرتمامی              حوزه های جامعه ورودپیداکرده است.حوادثی چون حادثه ی میدان کاج،برخوردبدکارکنان بیمارستان امام خمینی بادوبیمار،اسیدپاشی روی صورت افراد،مواردمتعددکودک آزاری وچندین وچندمورددیگرکه                 رسانه ای نشده اندطی سال های اخیرمی تواندگواه این ادعاباشدکه خشونت درجامعه روبه افزایش است.خشونت خانگی یک مشکل اجتماعی است که به دلیل پیامدهاوعوارض نابهنجاری که به جا                 می گذاردبه زودی به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل می گردد.به نقل ازآقای دکترصادقی معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان درسال90اورژانس اجتماعی استان اصفهان،1738تماس تلفنی مرتبط باخشونت های خانوادگی داشته که ازاین تعداددر9ماهه ی اول سال،1216موردخشونت خانگی منجربه پیگیری شده است وگاهی اوقات جان یک انسان راچه زن وچه کودک نجات داده است.طبق آمارهای سازمان بهزیستی درسال90سومین عامل ارائه ی دادخواست طلاق،خشونت های خانگی بوده است.این خشونت هادرسال89رتبه ی هشتم راداشته ولی درسال90به رتبه ی سوم رسیده است.کودک آزاری ازجرائمی است که قلب هرانسانی رامی آزارد.متأسفانه گاه بی توجهی جوامع،منجربه جنایاتی علیه کودکان معصوم وبی پناه می شود،که عمق وجودشنوندگان راآتش می زند.خشونت علیه کودکان یکی ازانواع خشونت خانوادگی است که درمحیط خلوت وخصوصی خانواده به وقوع می پیونددوپدیده ای آگاهانه است که روزبه روزدرحال گسترش بوده وازطرف بزرگترهامتوجه ی کودکان می شود.این موضوع عمومامیان افرادی رخ می دهدکه به سبب صمیمیت،ارتباط خونی یاقانونی به هم پیوندخورده اندوغالبااین خشونت ازسوی والدین نسبت به کودک رواداشته می شود.آمارهاوگزارش هاحاکی ازآن است که این مسئله به شدت درحال افزایش است واین درحالی است که قانونی حامی کودکان دربرابروالدین نیست.شرایط سنی وعقایدسنتی موجب پیدایش مسائلی چون احساس مالکیت والدین نسبت به کودکان وحتی دختران بالغ آن هامی شود.چنین باورهایی پدیدآورنده ی معضلاتی مانندآزارهای جسمی وتجاوزهای جنسی و زمینه سازفرارکودکان ازخانه به علت خشونت وضرب وشتم می شود.طبق گفته ی مدیرکل امورآسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،طی سال گذشته بیشترین علت تماس بااورژانس اجتماعی درارتباط باکودک آزاری بوده است.این موضوع به عنوان یک پدیده ی زشت اجتماعی این روزهاابعادجدیدی به خودگرفته است ودرحالی که بسیاری ازمردم براین باورندکه کودک آزاری فقط شامل آزارجسمی وجنسی کودکان می شود.اماواقعیت این است که کودک آزاری عاطفی یاروانی وهمینطورغفلت یاناتوانی والدین دربرآورده کردن نیازهای کودکان،ازدیگرابعادکودک آزاری است که کمترموردتوجه قرارمی گیرد.بنابراین بااین تعریف گسترده،متأسفانه بسیاری ازکودکان قربانی آزارواذیت بزرگسالان می شوندواین درحالی است که پدیده ی کودک آزاری درنقاط محروم ودورافتاده که مردم بامشکلات اجتماعی بیشتری دست وپنجه نرم می کنند،بیشترنمودمی یابد.دوران کودکی ازآسیب پذیرترین دوران های زندگی هرفرداست.شخصیت هرانسانی دردوران کودکی اش شکل می گیردومی توان گفت مهمترین دوران زندگی هرفرد،کودکی اش است.ازدیگرسو،کودکان آینده وسرمایه های یک کشوربه حساب می آیندوبه هرمیزان که مسؤلین ازاین قشرغفلت کنندبه همان اندازه ازآینده ی کشورغفلت نموده اند.ازاین روشناخت وبررسی معضل خشونت علیه کودکان ضروری به نظرمی رسد.درحالی که کودک آزاری خفیف یاخاموش دربسیاری ازخانواده هاودرنقاط مختلف کشورمشاهده می شودامابه دلیل اینکه این نوع کودک آزاری هاکمتردرجامعه بروز           می کند،توجه چندانی به این مواردکه تبعات منفی زیادی هم برای کودکان درپی دارد                                     نمی شودودرمقابل،کودک آزاری درخانواده هایی که دچارنوعی ازهم گسیختگی هستند،بیشتربروزمی کند.به طورکلی،کودک آزاری یابدرفتاری باکودک عبارتست از:هرنوع ضرب وشتم یاجراحت فیزیکی یاروانی یاتحقیرکودکان تاسن18سال که تأثیرماندگاری بروضعیت بدن یاروان آنهابرجای می گذارد.اگردراین میان نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مسئولان بهزیستی ودیگرمسئولان مرتبط باکودک آزاری داشته باشیم ویاحتی بانگاهی موشکافانه سری به خیابان هابزنیم به راحتی مواردزیادی ازکودک آزاری رامشاهده می کنیم که همه ی اینهاحکایت ازروندروبه رشداین پدیده داردوآثارزیان باری بررشدونموطبیعی وجسمی کودک دارد.یک روان شناس اجتماعی می گوید:درسطح کشور،کودک آزاری درسوءرفتارجسمانی خلاصه                    می شودواین درحالی است که بایدکودک آزاری ازلحاظ سوءرفتارروانی،هیجانی وجنسی بررسی وتعریف شود.عوامل متعددی ازجمله:اعتیادوالدین،فقروفشاراقتصادی،ناآگاهی وفقرفرهنگی،پرجمعیت بودن خانواده،داشتن اختلافات وآشفتگی های شدیدخانوادگی،مشکلات روانی والدین،ناسازگاری وناآرامی کودک،طلاق،افسردگی مادروخشونت درمحیط خانه،ازجمله عوامل قوی برای سوءرفتارودرنتیجه کودک آزاری محسوب می شود.دراین تحقیق خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین موردتوجه قرارگرفته است.بانگاهی واقع بینانه به مسئله ی اعتیادبه موادمخدروسوءمصرف آن هابه راحتی درمی یابیم که سوءمصرف موادافیونی ازقرن هاپیش وجودداشته است واکنون نیزتقریباکشوری وجودنداردکه ازگسترش سوءمصرف این گونه مواددرامان مانده باشد.اگرچه ازدیربازدرتمام جوامع بشری سوءمصرف موادافیونی به عنوان عادتی غیراجتماعی ونامقبول تلقی شده است،اماباوجوداین عدم مقبولیت،طبقات مختلف اجتماع بااین مسئله به صورت جدی درگیرمی باشند،به طوری که هم اکنون مردان وزنان زیادی خصوصاازسنین نوجوانی تامیان سالی موادمخدرمصرف می کنندوبدان وابسته شده اند.این پدیده ی شوم درکشورماهم به دلیل هم مرزبودن باکشورافغانستان،که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدردرجهان می باشد،همواره درحال گسترش است وزندگی افرادبسیاری ازجمله جوانان رابه ورطه ی تباهی می کشاند.دربسیاری ازکشورهاهمواره ضمن غیرقانونی شمردن سوءمصرف موادمخدر،قوانین مختلفی جهت مجازات معتادان به اینگونه موادوضع گردیده وکنترل های خفیف یاشدیدبرتولید،ورود،توزیع،خریدوفروش ومصرف موادافیونی اعمال می گرددبه      گونه ای که درایران هم باتوجه به قوانین جدید،صلاحیت رسیدگی به جرائم موادروانگردان به دادگاه انقلاب سپرده شده ومجازات های سنگینی برای آن وضع گردیده است.اماهمواره باتنوع شیوه های مبارزه،پدیده ی اعتیادنیزمتنوع گشته است به نحوی که تقریباتمام دست اندرکاران مبارزه باموادمخدرمعتقدندکه به تنهایی درکنترل اعتیادبه موادمخدرومسائل مربوط به آن عاجزمی باشند.روزی نیست که درروزنامه ها،مجلات،رادیووتلویزیون ودیگروسایل ارتباط جمعی داخلی وخارجی باعباراتی نظیر«اعتیادیک پدیده ی خانمان سوز»،«اعتیادیک سوغات وارداتی»،«اعتیادیک                                       پدیده ی استعماری»ویا«اعتیادیک بیماری»مواجه نگردیم.روزی نیست که بااخباری همچون کشف مقادیری  موادمخدرازچندگرم تاچندتن ویادستگیری وزندانی شدن واعدام قاچاقچی ومعتادودرگیری ویاجان باختن مأموران پلیس روبرونشویم ویابالأخره روزی نیست که ازبرگزاری چندین نشست وسمینارمسؤلان امنیتی،قضایی،اجتماعی وبهداشتی ویانشرده هاگزارش ومقاله درمورداعتیادازدیدگاه های مختلف متخصصان علوم اجتماعی،جرم شناسی،روان شناسی وروان پزشکی آگاه نگردیم.آنچه بدون تردیدموردتأیید                     دست اندرکاران وشاغلین شبکه ی تأمین بهداشت روانی قرارخواهدگرفت این است که اعتیادبه موادمخدردرکشورمابه یک معضل بزرگ اجتماعی،درابعادی هشداردهنده تبدیل گشته است.ازدیدگاه روان شناسی،دامنه ی تأثیرات مخرب اعتیادبه موادمخدرازآن روحائزاهمیت فراوان است که عواقب وخیم آن تنهافردمعتادرادربرنمی گیرد،بلکه معمولاهمسر،فرزندان،خانواده ی گسترده،دایره ی دوستان وهمکاران و…نیز،درمعرض آثارویرانگرآن قرارخواهندگرفت.اعتیادسرمنشاء بسیاری ازآسیب های اجتماعی است ودرنهایت منجربه سست شدن بنیان خانواده وبروزآسیب های اجتماعی می شود.درمواردبسیاری مشاهده شده است که یک فردمعتادپس ازتشکیل خانواده وادامه ی مصرف موادمخدرباعث نابودی زندگی مشترک شده واین موضوع زمانی حادترمی شودکه فرزندی ازآن فردمعتادپابه این دنیامی گذارد.دراین صورت است که مصرف موادمخدرتوسط والدین به دلیل آثارمخربی که این موادبرسلول های مغزی می گذارد،سلامت وحیات آن کودک راتهدیدمی کند.هرازگاهی خبرازفاجعه ای هولناک می رسدوکودکی یانوجوانی در                شکنجه گاه خانوادگی،قربانی خشم وجنون پدریامادری معتادبه موادمخدرصنعتی می شود.بسیارشاهدچنین جنایاتی بوده ایم که طی آنهاکودکانی بی گناه به طرزهولناکی درچنگ پدریامادرمعتادوجنون زده،یاکشته شده اندیابادردناک ترین شکنجه هاروبروبوده اند.درهرمنطقه وناحیه ای باتوجه به نوع فرهنگ آن ووسایل وابزارآلات دردسترس والدین،نحوه ی کودک آزاری وعلائم متفاوت است.درخانواده های معتادوسیگاری برخی ازوالدین بااستفاده ازسیگار،آتش وابزارآلات مصرف موادمخدردست به کودک آزاری                            می زنند.کودکانی نیزکه به واسطه ی اعتیادوالدین،دست به تکدی گری می زنندیابه مشاغل سختی رو             می آورندکه باسن وسال آنهاتناسب ندارد،درگیرنوعی کودک آزاری هستند.به نظرمی رسدباآموزش اطرافیان کودک به ویژه سایراعضای خانواده وهمسایگان ومعرفی سازمان هاومراکزحمایتی وآشناکردن مردم باوظایف این سازمان ها وجبران ضعف های قانونی می توان سرعت چشمگیراین معضل راکاهش داد.این تحقیق به بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81الی91می پردازد.شهرمبارکه در50کیلومتری جنوب غرب اصفهان واقع شده ومرکزشهرستان مبارکه می باشد.جمعیت این شهرحدود80هزارنفرمی باشد.مردم این شهربیشتربه کارهای کشاورزی وفعالیت درکارخانجات صنعتی اشتغال دارند.وجودکارخانه هاوصنعتی بودن این منطقه،مبارکه رادرزمره ی شهرهای مهاجرپذیرقرارداده است.باوجودویژگی مهاجرپذیربودن مبارکه،علی رغم وجودصنایع متعدد،بیکاری یکی ازمعضلات این شهرمی باشد.نماینده ی مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی ضمن بیان دورقمی بودن نرخ بیکاری دراین شهرستان،وجود8هزارنفربیکاردرصنعتی ترین شهرستان استان اصفهان رااعلام کرد.کاهش سن اعتیاددراین شهرکه ازپیامدهای بیکاری می باشد مشکل دیگری است که ازسوی فرماندارمبارکه مطرح شده است.تاکنون بیش از4هزارنیروی انتظامی وسپاه درراه مبارزه باموامخدرشهیدشده اند.درسال91بالغ بر4تن انواع موادمخدرصنعتی وغیراستحصال مکشوفه دراستان اصفهان،درشهرمبارکه به صورت یکجابه آتش کشیده وامحاءشده است.

 

1-2.اهمیت موضوع وضرورت تحقیق:

گسترش روزافزون اعتیادبه موادمخدرودرگیرشدن طیف گسترده ای ازمردم با این پدیده ی خانمان سوزوآثارسوئی که این موضوع علاوه برخودفردمعتادبرخانواده ی اووبه ویژه فرزندان می گذارد،به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل گردیده است.آخرین آمارمنتشره ازسوی سازمان هاودستگاه های دولتی حاکی ازآن است که2میلیون نفرمعتاددرکشوروجوددارد.این درحالی است که این آمارچندین سال است تکرار                    می شودوهیچ تغییری دراعدادوارقام آن به وجودنیامده است.اعتیادسن مشخصی نداردامااگربخواهیم       دقیق تربررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که هرچقدرجرم درجامعه به صورت آشکاروجودداشته باشدبه همان مقدارمجرم نیزبه صورت مخفی وجوددارد.بااین حساب تعدادمبتلایان به اعتیاددرکشوردر                 خوشبینانه ترین حالت4میلیون نفربرآوردمی شود.این تعداداگردرخانواده ای زندگی کنندکه هرکدام4عضوداشته باشندیعنی16میلیون نفربه صورت مستقیم بااعتیاددست وپنجه نرم می کنند.ازاین میزان حدود2میلیون کودک بااین پدیده مواجه هستندکه معلوم نیست سرنوشت آن هاپس ازرفتن به مدرسه باوجودگذشته ای که همراه بایک معتادبوده،چگونه خواهدشد.درگذشته ای نه چندان دورسن ابتلابه اعتیاداز16سال به بالابوداماباورودموادمخدرصنعتی به کشوروشیوع آن بین جوانان وفشارهایی که دراثربیکاری به افرادواردمی آیدسن ابتلاپایین آمده است به طوری که به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورزنگ خطرموادمخدرصنعتی درجامعه به صدادرآمده است.دربرآوردحداکثری تعدادسوءمصرف کنندگان انواع موادمخدردرجهان درسال2008میلادی،حشیش بابیش از190میلیون نفرمصرف کننده،بیشترین تعدادمصرف کنندگان موادرادرجهان به خوداختصاص داده است وآمفتامین ها،اکستاسی،تریاک ومشتقات آن وکوکائین به ترتیب باحدود22،26،53و19میلیون نفرتعدادمصرف کننده دردنیارادارند.                             موادمخدرجدیدوروان گردان ها وبه ویژه شیشه که تاچند سال قبل باقیمت بالاازخارج وارد می شددرحال حاضرباموادی ارزان قیمت وبه سادگی درلابراتوارهای غیرقانونی وزیرزمینی به روش فوق العاده خطرناک تولیدمی شود.به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورعلاوه برافزایش20درصدی تعدادلابراتوارهای تولیدموادروان گردان وآمفتامین هادرسال2008میلادی،گرایش30تا40میلیون نفربه سوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هاراشاهدهستیم وبراساس برآوردهای صورت گرفته تعدادسوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هادرآینده ی نزدیک به بیش ازمجموع سوءمصرف کنندگان مشتقات تریاک وکوکائین خواهد رسید.سابقاجنوب شرق آسیامحل عمده ی تولیدوتوزیع روان گردان هابوده امااکنون به همه جاگسترش یافته است.درواقع سوءمصرف آن درایران وخاورمیانه سریعاروبه گسترش است ودسترسی به این موادهم بسیارراحت ودرکمترین زمان،ممکن است.به گونه ای که زمان دسترسی به شیشه درتهران به5 دقیقه رسیده است.به عبارتی برآوردهانشان می دهد،افزایش سوءمصرف موادمخدرشیمیایی،محرک هاوروان گردان ها درجهان به نحوی است که آینده ی بازارمصرف موادرادراختیارخواهدگرفت.تولیداین موادتابع شرایط جغرافیایی خاص نیست وسرمایه ی اولیه ی موردنیازآن به نسبت تولیدسایرموادمخدراندک است.همچنین مواداولیه ی شیمیایی برای تولیدآمفتامین هابسیارمتنوع وسهل الوصول است.تولیدآزمایشگاهی،زیرزمینی وخانگی این ماده ی مخدرشیمیایی وافزایش روزافزون ناخالصی ها،موجب کاهش50درصدی قیمت شیشه طی یک سال اخیردرکشورشده است که بیشترین میزان کاهش قیمت رادربین انواع موادمخدربه خوداختصاص داده است.این موادبه دلیل تأثیری که برروی عملکردمغزگذاشته،منجربه تغییرات رفتاری،شناختی،خلقی،کاهش درجه ی هوشیاری فردمصرف کننده می گردد.استفاده ازاین موادباعث اختلالات رفتاری ازجمله پرخاشگری،رفتارهای تهاجمی،عدم درک زمان ومکان،اختلالات شناختی،برانگیختگی امیال جنسی وبروزخشونت نسبت به اطرافیان می شود،یعنی بهتراست بگوییم هرکجااعتیاداست،خشونت نیزوجوددارد.همواره احتمال بروزحوادث وجرائم درزمان مصرف این موادمطرح است.دربسیاری ازموارد،فردتحت تأثیردارواقدام به انجام رفتارهای پرخاشگرایانه ای می نمایدکه باخشونت نسبت به اطرافیان واعضای خانواده همراه است.این موضوع زمانی حادترمی شودکه فردمعتاددارای فرزندیا فرزندانی باشدواین خشونت رانسبت به فرزندان خوداعمال کندومرتکب کودک آزاری گردد.اعتیادباعث  می شودکه خشم وپرخاشگری درفضای خانواده حاکم شده ودرمیان اعضای خانواده،کودک قربانی اعتیاد شود.درحقیقت درخانواده ای که یک عضومعتادوجودداشته باشد،میزان پرخاشگری بالااست چراکه افرادکم تحمل بوده ورفتاردرآن هاواکنشی است واین افرادبدون فکرکارهایی راانجام می دهند.مسئله ی اعتیادازیک طرف به دلیل فراگیربودن وازسوی دیگربه دلیل عوارض سوءمصرف مواد،مانندتوهم وسوءظن ازاهمیت زیادی برخورداراست.یکی ازملموس ترین دلایل خشونت علیه کودکان درجهان معاصراعتیادوالدین                   می باشدوبه شدت هم درحال گسترش است،به دلیل اهمیتی که این موضوع داردبایدبیشترموردتوجه قرارگیرد.دراین تحقیق سعی می شودنقش موادمخدرواعتیادوالدین دروقوع کودک آزاری وخشونت علیه اطفال موردبررسی قرارگیرد.تمرکزمادراین تحقیق به دومقوله ی اعتیادوخشونت علیه اطفال است.نقش اطرافیان به ویژه سایراعضای خانواده وهمسایگان وهمچنین نهادهاومراکزحمایتی ماننداورژانس اجتماعی ودفترحمایت ازکودکان دادگستری وانجمن هاوNGOهای حمایت ازکودکان درجهت پیشگیری وکاهش این معضل بررسی می شود.این موضوع جنبه ی کاربردی هم داردوموردنیازسازمان های بهزیستی به ویژه بخش اورژانس اجتماعی،دادگستری،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ومراکزترک اعتیادوانجمن هاو  NGOهای حمایت ازکودکان می باشد.شایان ذکراست به دنبال صحبت های انجام شده  باسازمان های دادگستری،بهزیستی ومعاونت اجتماعی نیروی انتظامی،این موضوع ازسوی سازمان های                                  فوق الذکرمورداستقبال قرارگرفت.چندی پیش هم همایشی باعنوان سیاست جنایی وپیشگیری ازخشونت درخانواده دردانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آبادبرگذارگردیدوموضوع خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیاد والدین به صورت مختصرمورداشاره قرارگرفت که همه ی این مواردنشان دهنده ی اهمیت این موضوع              می باشد.

 

1-3.سؤال های تحقیق:

1-3-1.سؤال اصلی:

تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81 تا91به چه میزان بوده است؟

1-3-2.سؤال های فرعی:

1)تفاوت آثارنوع ماده ی مخدرمصرفی(صنعتی وسنتی)برخشونت علیه اطفال چگونه است؟

2)تأثیرمدت زمان مصرف موادمخدربرافزایش خشونت علیه اطفال به چه میزان است؟

3)خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین بیشترازجانب مادرمعتاداست یاپدرمعتاد؟

4)عوامل مؤثربرافزایش خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین چیست؟

تعداد صفحه:225

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com