ایده سایت جملات دو پهلو – دایرت المعارف – حاضر جوابی

زبون نداری-چرا اینقدر کم حرف می زنی؟

من از زبون برای کارای دیگه استفاده می کنم