* انتقادی، دانشجویان، اجتماعی، مهارت‌های، کلاسی، مدنی، سال‌های، معرفت

رابطه بین دانش ارتباط غیر کلامی‌با شایستگی اجتماعی دانشجویان بود. بدین منظور 384نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای انتخاب شدند و از نظر دانش ارتباط غیر کلامی‌و شایستگی اجتماعی مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که دانش ارتباط غیر کلامی‌با شایستگی اجتماعی همبسته است و دانش ارتباط غیر کلامی‌و شایستگی اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوتی ندارد. تیتاتی

 

۲-۲۰-۲- پژوهش‌های خارجی

میلر[63](2003)در مطالعه طولی به ارزیابی تفکر انتقادی دانشجویان داروسازی پرداخت. او به مطالعه و بررسی روی دانشجویان از بدو ورود تا 4 سال بعد یعنی از سال 1997تا 2001ادامه دارد. نتایج مطالعه او به شرح زیر می‌باشد در طول 4سال نمره ی کل تفکر انتقادی دانشجویان 14%افزایش یافته که این افزایش در کل آزمون و پنج حیطه شناختی مربوط به آن معنی دار است.

پژوهش باکر[64](2002)نشان دادکه میانگین کل نمره مهارت‌های تفکر انتقادی با استفاده از پرسشنامه کالیفرنیا دانشجویان پرستاری بین سال‌های 1996-1999در سال اول 28/15و در سال آخر 92/16است و بین سال‌های 1997تا 2000در سال اول میانگین 77/13. و درسال آخر میانگین 19/15بود. بدین منظور است که تفکر انتقادی در دانشجویان در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

اسکات و‌هاین[65](2009) معتقدند بین هوش هیجانی پایین و هیجان پذیری بالا با درگیری در رفتارهای غیر مدنی و صلاحیت اجتماعی رابطه معنی دار آماری وجود دارد.همچنین نتایج آنها نشان داد که افراد درگیر در رفتارهای غیرمدنی در مقایسه با افرادی که هرگز یا مرتکب رفتارهای غیر مدنی نشده اند یا به ندرت شده اند، احتمالا بیشتر در معرض رفتارهای غید مدنی بوده اند .به نظر می‌رسد هم افراد درگیر در رفتار غیرمدنی و هم افرادی که در معرض این رفتار‌ها هستند، هوش هیجانی پایینی دارند(نکته ای که نیاز به پژوهش‌های بیشتری دارد)

تسوه[66](1999)پژوهش زمینه یابی بر روی 24837دانشجو از 392 کالج دانشگاه را انجام داد و تأثیر تجارب کلاسی معمولی را به جای برنامه‌های طراحی شده مشخص بر روی تفکر انتقادی مورد مطالعه قرار داده در این مطالعه از ابزار پرسشنامه‌ی خود ارزیابی کرد نتایج پژوهش نشان داد که داشتن واحد‌های درسی نوشتاری دروس بین رشته ای و دروس تاریخ علوم تجربی مطالعات زنان ریضیات و زبان‌های خارجی با افزایش در تفکر انتقادی مرتبط است علاوه بر آن میزان تفکر انتقادی در پرسشنامه خود گزارش‌دهی پاداش تجربه نقدها توسط آموزش دهنده اجرای یک پروژه پژوهش مستقل کار در پروژه‌های پژوهش گروهی و ارائه یک سمینار کلاسی و دادن آزمون‌های ویژه رابطه مثبت دارد. به طور کلی یافته‌های این پژوهش چنین است که اثر تجارب کلاسی روی تفکر انتقادی بسیار ضعیف تر از آن است که انتظار می‌رود یافته‌های پژوهش این حقیقت را روشن می‌کند که تجارب کلاسی بر رشد مهارت‌های شناختی معنی دار است در حالی که این تأثیر باید بیش از این باشد این یافته‌ها نشان می‌دهد که باید از تکنیک‌های آموزشی برای رشد تفکر انتقادی استفاده شود و به منظور تعیین اثر روش‌های تدریس ویژه مطالعات و تحقیقات با طرح‌های تجربی و شبه تجربی نیاز است.

بیجرانو[67](2005)تحقیق بر روی 198 دانشجوی دوره‌ی لیسانس نشان داد که دانشجویان دختر از مهارت‌های سازمان دادن ومدیریت زمان و بسط و گسترش ذهنی بیشتر استفاده می‌کنند اما در مهارت‌های تفکر انتقادی بین پسران ودختران تفاوتی وجود ندارد.

کاهن و دین[68](2004)اشاره کرد که به مطالعه گرایش به تفکر انتقادی و باورهای معرفت شناختی پرداختند نتایج پژوهش نشان داد که بین سطح ارزیابی باورهای معرفت شناختی و مولفه‌های شخصیتی و قضاوت و داوری دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد و بین مولفه‌های تحلیلی تفکر انتقادی و پاسخ‌های ارزیابی کنندگی باورهای معرفت شناختی رابطه معکوس دارد.

یه[69](2007)تأثیر عاملی میان مهارت تفکر انتقادی گرایش به تفکر انتقادی سبک‌های تفکر و هوش درون فردی به تغییر رفتار دانشجویان را در 51 دانشجوی پسر و 127دختر انجام دادوی از نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویانی که گرایش به تفکر بالاتری داشتند نسبت به دانشجویان با گرایش به تفکر انتقادی پایین مهارت تدریسشان اصلاح و بهبود بیشتری یافته است.

لنی و اندرو[70](2008) در بررسی رابطه عوامل شخصیتی با رضایت شغلی در زنان و مردان به این نتیجه رسیدند که بین برونگرایی و روان نژندی با رضایت شغلی بالا و پایین ارتباط وجود دارد(نقل از عسگری،1389).

[1]– Personality

[2]-shultz&shultz

[3]– Critical thinking

[4]– Social adequacy

[5]– Robin Day Cranbery sur

[6]– Norman

[7]– Smith

[8]– Kohlberg

[9]– Extroversion

[10]-Satisfaction

[11]– Responsibility

[12]– Emotionality

[13]– Liberalism

[14]– KendallandBzazl

 

[15]– Personality

[16]– Personality characteristics

[17]– Opennessto experience

[18]– Critical thinking

[19]– Anis

[20]– Vvlfk

[21]-Kendall & Bzazl

[22]-Elliott &Mc Gregor

[23]-Criterion variables

[24]-Variable

[25]-SchultzandSchultz

[26]-Costa,P,T. ,&MC crae

[27]-FasyvnandFasyvn

[28]Felner

[29]– Atkinson

[30]– R. mayR. mayLee-P. r you . . You

[31]– Abraham

[32]– Neuroticism

[33]– Steroidsand Werner

[34]– Hall andHarris

[35]– Modal Personality

[36]– Basic Personality

[37]– Social Character

[38]– CarlHoffman, Mark Vnvy, JudithVrnvy

 

[39]. Bining

[40]– Halprn

[41]– Corus

[42]– Whitehead

[43]– Katz andMcClellan

[44]– LedParkerandAsher

[45]– Thomas

[46]– Rubin & Rose-Krasno

[47]– SmellandParkerLadd, Semrud-Clikeman

[48]– sheridan

[49]– Nowicki

[50]– Parker & Asher

[51]– Rydall

[52]– Edward

[53]– Flydmn

[54]– FacingtenPalo

[55]– Christine

[56]– DoctorThomasBrown

[57]– Hill

[58]– Jinks

[59]– ParkerandEndler

[60]– Bloom

[61]– Collinsand Reid

[62]– WeirandDavin

[63]– Miler

[64]– Baker

[65]– ScottHine

[66]– Tesuh

[67]– Byjran

[68]– Kohn&Dean

[69]– Yeh

[70]– Lennyand Andrew