* انتقادی، تحصیلی، اجتماعی، دانشجویان، روانی، دختر، رضایت، سبک‌های

دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی وسطح پیش بینی کنندگی و یا تسهیل کنندگی سیگار کشیدن در بین دانشجویان است.نمونه ای به حجم 360 نفر (200 پسر و 160 دختر) از دانشجویان دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان و علوم پزشکی زاهدان به روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب و پس از تعیین و تقسیم به دو گروه سیگاری و غیرسیگاری پرسشنامه و ویژگی‌های شخصیتی نئو (1988) و سبک‌های دلبستگی کولینز و رید[61](1991) بر روی آنها به مورد اجرا گذارده شد. آزمون‌های مورد استفاده در این تحقیق در آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی آزمون t برای دو گروه مستقل و رگرسیون گام به گام می‌باشد. تحلیل‌های آماری انجام شده نشان می‌دهد ویژگی‌های شخصیتی و همچنین سبک‌های دلبستگی پیش بینی کننده معنادار رفتار پرخطر سیگار کشیدن در بین دانشجویان می‌باشد. بنابراین با توجه به تحلیل داده‌ها ،می‌توان به نتیجه دست یافت که عوامل شخصیتی و سبک‌های دلبستگی نقش کلیدی در رفتار پر خطر سیگار کشیدن ایفا می‌کنند.

خادملو(1393)با هدف بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی وتعهد سازمانی باعملکرد شغلی معلمان زن شاغل درمدارس استثنایی،کم توان ذهنی شهرتهران اجرا گردیده است.به همین منظور، از بین معلمان استثنایی شهرتهران که حدوداً ۳۳۰ نفر می‌باشند، تعدادیکصدونود نفربراساس جدول کرجیومورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

مک کری و کوستا)برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق از NEO-FFI(پرسشنامه شخسصیتی استفاده شده است. و همینطور تعهد سازمانی(بالفورووکسلر)وعملکرد شغلی(پاترسون) مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های این تحقیق نشان داد که بین ویژگی شخصیتی و عملکرد شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، همچنین یافته‌های این تحقیق رابطه مثبت معناداری را بین برونگرایی وویژگی شخصیتی نشان داد.در حالیکه بین سازش پذیری با عملکرد شغلی رابطه معناداری مشاهده نگردید.همانطور که انتظار می‌رفت، بین روان رنجورخویی با عملکرد شغلی رابطه منفی معناداری مشاهده گردید. ولی بین وظیفه شناسی با عملکرد شغلی رابطه معناداری مشاهده گردید.هم چنین بین پذیرابودن نسبت به تجربه با عملکرد شغلی رابطه معناداری مشاهده گردید.در حالیکه رابطه بین ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی یک رابطه منحنی شکل بود.به این صورت که بیشترین تعهد سازمانی در حد متوسط ویژگی شخصیتی باز بودن به تجربه مشاهده گردید.سرانجام اینکه، یافته‌های این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی را نیز مثبت معناداری نشان دادند. براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی بر عملکردشغلی تاثیرمثبت دارد.

تمنائی فرد و منصوری نیک(1393)طی پژوهشی که انجام دادند با این هدف بود که بین ویژگی‌های شخصیتی ،حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی ارتباط وجود دارد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان بود. 250 دانشجوی زن و مرد به روش نمونه گیری ظبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو ،مقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استوارت و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پنج رگه روان رنجورخویی،برون گرایی،باز بودن به تجربه،توافق پذیری و با وجدان بودن به ترتیب88/0، 80/0، 79/0، 76/0 و 83/0و برای مقیاس‌های حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی به ترتیب 97/0 و 87/0 به دست آمد. برای تجریه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو صفت روان رنجورخویی و باوجدان بودن با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین حمایت اجتماعی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود ندارد. در حالی که بین رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد. در مجموع یافته‌ها موئد آن است که عملکرد تحصیلی با ویژگی‌ها و صفات پایدار فردی دانشجویان و با رضایتمندی آنان از موقعیت‌های زندگی رابطه دارد. بنابرین با توجه به عوامل فردی و محیطی موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی آنان می‌تواند حائز اهمیت باشد.

بخشکار(1389)هدف اصلی بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های تفکر انتقادی و سلامت روانی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر همدان در سال تحصیلی( 88-89)می‌باشد.مهمترین یافته‌های پژوهش به شرح زیر است: میانگین تفکر انتقادی دانش آموزان دختر دور پیش دانشگاهی51/6از 34 و در سطح خیلی ضعیفی قرار دارد.میانگین سلامت روانی دانش آموزان مورد بررسی 52/31 می‌باشد.به عبارت دیگر 61 نفر (4/18%) فاقد اختلالات روانی ،270نفر (6/81%) مشکوک به اختلال روانی می‌باشند. بین مهارت‌های تفکر انتقادی و سلامت روانی دانش آموزان رابط مثبت و معنی داری وجود دارد. ۱- بین مهارت‌های تحلیل انتقادی و سلامت روانی دانش آموزان رابط مثبت و معنی داری وجود دارد. ۲- بین مهارت‌های ارزشیابی و سلامت روانی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. ۳- بین مهارت‌های استنباط و سلامت روانی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. ۴-  بین مهارت‌های استدلال استقرایی و سلامت روانی دانش آموزان رابطه مثبت ومعنی داری وجود ندارد.۵-بین مهارت استدلال قیاسی با سلامت روانی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

حاضروظیفه(1391)هدف این تحقیق عبارت ازتعیین رابطه ی دانش و مهارت فراشناختی با گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 90-91انجام گرفت.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد و از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده که حجم نمونه شامل 228نفر از دانش آموزان دخترو 156 دانش آموز پسر می‌باشد. برای اندازه گیری دانش و مهارت فراشناختی از پرسشنامه ی فراشناختی و برای (CCTDI)و برای اندازه گیری گرایش به تفکر انتقادی از پرسشنامه کالیفرنیا فرم ب استفاده شده است. و برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل ترم دوم کالیفرنیا فرم ب استفاده گردیده است.

برای بررسی اعتبار پرسشنامه‌ها روایی صوری و برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شده است که پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب برابر80/0 و 87/0 می‌باشد.با توجه به هدف اصلی تحقیق حاضر 5 فرضیه ارائه گردید که عبارتند از: ۱- بین دانش و مهارت فراشناختی دانش آموزان با گرایش به تفکر انتقادی رابطه مثبت وجود دارد.  ۲- بین دانش و مهارت فراشناختی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد. 3- بین دانش و مهارت فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر با گرایش به تفکر انتقادی رابطه وجود دارد. 4- بین دانش و ومهارت فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. 5- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر با گرایش به تفکر انتقادی آنها رابطه وجود دارد. برای تحلیل نتایج پژوهش، به ترتیب برای فرضیه 1 و 2 از ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه 3،4،5 از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که 1- بین کل دانش و مهارت فراشناختی با کل گرایش به تفکر انتقادی رابطه ی معناداری وجود ندارد ولی بین برخی از مولفه‌های آنها در هر دو جهت مثبت و منفی رابطه ی معناداری وجود دارد.2- بین دانش و مهارت فراشناختی با پیشرفت تحصیلی رابطه ای وجود ندارد.3- نتایج تحلیل فرضیه 3 نشان می‌دهد که در این پژوهش فقط جنسیت تبیین کننده ی گرایش به تفکر انتقادی می‌باشد. 4- در بررسی فرضیه 4 هیچکدام از متغیر‌های جنسیت و دانش و مهارت فراشناختی نتوانستند پیشرفت تحصیلی را تبیین نماییند.5- و نتایج حاصل از بررسی فرضیه 5 حاکی از آن است که هر دو متغیرپیشرفت تحصیلی و جنسیت در سطح معناداری 01/0 می‌توانند گرایش به تفکر انتقادی را پیش بینی نمایند.

احمدزاده(1389) به بررسی تفکر انتقادی در نزد دانش آموزان دختر و پسرمقطع متوسطه منطقه 6 شهر تهران پرداخته است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و از نظر طرح جزء طرح‌های توصیفی پیمایشی قرارمی‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر منطقه 6 دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۹می‌باشد.حجم نمونه در این پژوهش 300 نفر از دانش آموزان دختر و پسر است.بعد از جمع آوری پرسشنامه‌ها و بررسی آنها تعداد نمونه‌ها به 265 نفر کاهش یافت که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودابزار اندازه گیری در این پژوهش که آزمون خود ساخته مریم کردی است برای سنجش روایی از دو روش صوری و محتوایی استفاده شده است.میزان پایایی کل سوالات 75/ a=0 به دست آمد نتایج این پژوهش نشان داد کهتفکر انتقادی در نزد دانش آموزان دختر و پسر برابر است.بین میزان تفکر انتقادی دانش آموزان بر حسب سن تفاوت وجود دارد.دانش آموزان رشته‌های علوم ریاضی در مقایسه با دانش آموزان رشته‌های علوم انسانی از تفکر انتقادی بالاتری برخوردار نیستند.دانش آموزان رشته‌های علوم تجربی در مقایسه با دانش آموزان رشته‌های علوم انسانی از تفکر انتقادی بالاتری برخوردار نیستند.دانش آموزان دارای دبیران با سابقه کار بیشتر در مقایسه با دانش آموزان دارای دبیرا ن با سابقه کار کمتر، از تفکر انتقادی بالاتری برخوردار هستند.دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می‌کنند در مقایسه با دانش آموزانی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند از تفکر انتقادی بالاتری برخوردارند.دانش آموزانی که پدرانشان دارای تحصیلات بالاتر هستند در مقایسه با دانش آموزان دارای پدران با تحصیلات پایین تر، از تفکر انتقادی بالاتری برخوردار نیستند.دانش آموزانی که مادرانشان دارای تحصیلات بالاتر هستند در مقایسه با دانش آموزان دارای مادران با تحصیلات پایین تر، از تفکر انتقادی بالاتری برخوردارهستند.دانش آموزانی که از در آمد اقتصادی بالاتری برخوردار هستند در مقایسه با دانش آموزان دارای درآمد اقتصادی پایین تر، از تفکر انتقادی بالاتری برخوردار نیستند.

امیدوار(1391)این با هدف بررسی رابطه تفکر انتقادی با انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند انجام گرفته است.پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد و جامعه آماری 1093 نفر از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند می‌باشد که تعداد 288 نفر از این جامعه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با نسبت‌های مساوی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسش‌نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) و انگیزه پیشرفت هرمنس بوده است.پایایی آزمون تفکر انتقادی توسط محقق با استفاده از آلفای کرونباخ 74/0 و پایایی پرسش‌نامه انگیزه پیشرفت هرمنس، 78/0 به‌دست آمد.نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تفکر انتقادی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت معنی‌دار دارد و هر پنج موّلفه‌ی تفکر انتقادی، قادر به پیش‌بینی انگیزه پیشرفت می‌باشند.

سعید پور(1389)فرضیه مورد بررسی این پژوهش این بودکه بین میزان مهارتهای خود تنظیمی، تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان برخوردار از آموزش ترکیبی و آموزش سنتی(حضوری) تفاوت معناداری وجود دارد.روش پژوهش از نوع علی –مقایسهایوجامعهآماریکلیهدانشجویان دختر رشته پرستاری بود (مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 89-88 ) بودندکه 56 نفر به عنوان نمونه آموزش ترکیبی و 48 نفر به عنوان نمونه آموزش سنتی انتخاب شدند.پرسشنامه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی‌پتنریچ و دی گروت، فرم Bآزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا و فرمA تصویری ) آزمون خلاقیت تورنس به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده شدند.نتایج حاکی از آن بودند که بین دو گروه آموزش ترکیبی و سنتی در خرده مقیاس اضطراب امتحان متغیر وابسته خود تنظیمی، خرده مقیاسهای تفکر انتقادی و خرده مقیاسهای تفکر خلاق تفاوت معناداری وجود دارد.

ابوالقاسمی(1390)تحقیقی در رابطه با مقایسه ی شایستگی اجتماعی و مولفه‌های آن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری،دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین،متوسط و بالا پرداخته است. آزمودنی‌ها شامل 160دانش آموز که 40 تای آنان دارای ناتوانی یادگیری 40 نفر دارای پیشرفت تحصیلی پایین 40نفر پیشرفت تحصیلی متوسط و40 تای آخر پیشرفت تحصیلی بالا را شامل می‌شوند. به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از میان دانش آموزان مدارس ناحیه‌ی 1و2 شهر اردبیل انتخاب شدندبرای جمع‌آوری داد ه از آزمون‌های محقق ساخته خواندن و نوشتن و ریاضیات و پرسشنامه اجتماعی فلنر و آزمون هوشی ریون استفاده شده نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین و متوسط و بالا در شایستگی اجتماعی نمرات کمتری کسب کردند که این نتیجه تلویحات مهمی‌در زمینه ی آموزش و ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان استثنایی دارد.

حسینی(1392) با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و شایستگی اجتماعی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زابل انجام گرفته است. پژوهش توصیفی،از نوع همبستگی است و جامعه آماری 9386نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زابل می‌باشد که تعداد 400نفر از این جامعه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و در نهایت 351 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت ابزار جمع آوری داده‌ها دو پرسشنامه هوش هیجانی شات و شایستگی اجتماعی می‌باشد پایایی آزمون هوش هیجانی با استفاده از آلفای کرونباخ 77%و پایایی پرسشنامه شایستگی اجتماعی 86%به دست آمد نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که هوش هیجانی و شایستگی اجتماعی با موفقیت تحصیلی رابطه مثبت معنا دار دارد و قابل پیش بینی موفقیت تحصیلی می‌باشد.

راحمی‌نوش آبادی(1393)با هدف تعیین میزان تأثیر خود کارآمدی کلامی‌بر مولفه‌های شایستگی اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی‌های یادگیری بود این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود نمونه پژوهش شامل 40 دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری در مراکز ناتوانی‌های یادگیری شهر همدان بود که به صورت در دسترس انتخاب و براساس نوع اختلال و پایه تحصیلی در دو گروه آزمایشی و کنترل همتا شدند. برای جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه شایستگی اجتماعی استفاده شد. برنامه‌ی خود (0005/op<,316/114=(1,34)fآموزی کلامی‌بر شایستگی اجتماعی تأثیر معنادار دارد(تحلیل هر یک از مولفه‌های شایستگی اجتماعی نیز با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که دانش آموزان با ناتوانی یادگیری گروه آزمایشی به صورت معنی داری در مهارت‌های رفتاری،آمایه‌های انگیزشی ،مهارت شناختی و کفایت هیجانی نمرات بیشتری از گروه کنترل کسب کردند توصیه می‌شود برنامه مناسب سازی شده خود کار آموزی کلامی‌در کودکان دچار اختلالات یادگیری جهت بهبودی شایستگی اجتماعی این کودکان از کلینیک‌های روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد.

بهرامیان(1392)با هدف مقایسه‌ی سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری است.جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمامی‌دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری پایه‌ی دوم و سوم ابتدایی در سال تحصیلی 92-1391 شهر اهواز می‌باشد.آزمودنی‌های پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری پایه‌ی دوم و سوم ابتدایی به تعداد 67 نفر) ارجاع داده شده به مراکز ویژه‌ی ناتوانی-های یادگیری است و همچنین، به تعداد 67 نفر از دانش آموزان عادی نیز به شیوه همتاسازی، به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی رفتار سازشی لیمبرت (ABIC)، پرسشنامه‌ی بهره‌ی هیجانی کودکان و نوجوانان بار-آناستفاده شده است.(EQ-i: YV) و پرسشنامه‌ی شایستگی اجتماعی کوهن (SCS)

ملکی(1391) به منظور بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام گرفته است.در این پژوهش از طرح آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است.جامعه ی آماری شامل کلیهی کودکان پیش دبستانی شهر تهران است.با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای دو مهدکودک انتخاب شد، یکی از این مهدکودکها به عنوان گروه آزمایشی و دومی‌به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.آموزش تنظیم هیجان شامل 11 جلسه درس که هردو جلسه دریک هفته به مدت 14 هفته (به همراه جلسات تکمیلیبرگزار شد.آزمون ارزیابی رفتار اجتماعی اقتباس از ویر و داوین[62](1980) در دو مرحلهی پیش از آموزش و پس از آموزش برای ارزیابی تغییرات ایجاد شده در رفتار اجتماعی کودکان توسط مربیان پر شد.و از روش آماریt مستقل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل بزرگتر و معنادارتر بود.آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی موثر بوده است.

خورشید(1391)این تحقیق در نظر داشته تا روابط بین خودکارامدی و شایستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی بویژه اثرمیانجی شایستگی اجتماعی براین رابطه را درمیان کارافرینان مطالعه کند تحقیق دربیست شهرک صنعتی استان فارس انجام شدهاست 240 نفر ازکارافرینان این شهرک‌ها به عنوان نمونه درتحقیق مشارکت داشته اند تحقیق به شیوه توصیفی همبستگی انجام شده است داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و بوسیله ضریب همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شده اند یافته‌های تحقیق نشان دادند که خودکارامدی کارافرینان برروی شایستگی اجتماعی آنها تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد اما بر روی سرمایه اجتماعی آنها تأثیر مستقیم و معنی داری ندارد. بعلاوه نتایج تحقیق نشان داد که شایستگی اجتماعی می‌تواند رابطه بین خودکارامدی و سرمایه اجتماعی را کاملا میانجی‌گری کند.

قائدی حیدری،طوقیان چهار سوقی(1393)هدف از این پژوهش تعیین همبستگی ویژگی‌های شخصیتی با مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش 165نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد براساس نمونه گیری خوشه ای انجام شد. ابزار گرد آوری داده‌ها پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش مشخصات دموگرافیک،آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی فرم ب و پرسشنامه مقیاس شخصیتی آیزنک بود برای و در سطح آمار توصیفی از توزیع فراوانی و میانگین و SPSS تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار

در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. همبستگی معنی داری بین میانگین تفکر انتقادی و نمره برون گرایی-درون گرایی وجود ندارد. و بین کل امتیازات تفکر انتقادی با میانگین کل نمره شخصیت همبستگی معنی داری وجود ندارد. تفکر انتقادی دانشجویان در حد رضایت بخشی نبود. همچنین بین ویژگی‌های شخصیتی با تفکر انتقادی همبستگی وجود نداشت. بنابرین با توجه به یافته‌ها آموزش تفکر انتقادی بایستی بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان برای همه آنان انجام پذیرد.

غفاری،نصر اصفهانی،دهقانی،تسلیمی‌بابلی(1391)در طی پژوهشی که انجام دادند با هدف بررسی ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان تحصيلات تكميلي اصفهان بر قدرت تفكر انتقادي آنها است.ويژگيهاي شخصيتي شامل برون گرايي، سازگاري، وظيفه شناسي، ثبات هيجاني و گشودگي در مقابل تجربه است.جامعه آماري پژوهش حاضر شامل دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 91-1390 است.بر اساس نمونه گيري از جامعه محدود تعداد 160 نفر از دانشجويان براي نمونه انتخاب شدند.روش نمونه گيري نمونه گيري تصادفي ساده است.براي جمع آوري داده‌ها از پرسش نامه اي حاوي 46 سوال استفاده شده است.جهت تعيين روايي پرسشنامه از روايي محتوايي استفاده شد.هم چنين براي سنجش پايايي پرسشنامه، پس از انجام يك مطالعه مقدماتي و تعيين واريانس سوالات، از روش كودر ريچاردسون استفاده شد كه ضريب حاصله 0. 77 بود.براي تجزيه و تحليل داده‌هاي پرسشنامه از آمار توصيفي و استنباط و در اين رابطه از روش‌هاي آماري تحليل رگرسيون و آزمون دوربين- واتسون و از نرم افزار SPSS18 استفاده شده است.نتايج تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه ابعاد پنجگانه شخصيت بر قدرت تفكر انتقادي دانشجويان تأثير گذار مي باشد و اين پنج بعد توانسته اند 51% واريانس متغير وابسته قدرت تفكر انتقادي را تبيين كرده است.همچنين نتايج آزمون دوربين- واتسون نشان مي دهد كه اين مقدار براي هر يك از ابعاد پنجگانه شخصيت بين 1. 7 و 2. 1 است و اين نشان دهنده اين است كه بين متغيرهاي مستقل پژوهش خود همبستگي وجود ندارد.

عماری،جاویدی،نصیری(1394)طی پژوهشی که انجام دادند رابطه بین شیوه‌های فرزند پروری و ویژگیهای شخصیتی با تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه است .روش پژوهش از نوع همبستگی است.و گروه نمونه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل 376 دانش آموز که از بین مدارس متوسطه شهر شیراز با روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند برای سنجش پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی ریکتس(2003)،پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری بامریند با ضریب پایایی 77% با استفاده ازروش بازآزمایی و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی پنج عاملی نئو با پایایی 86%، استفاده شد.داده‌ها با محاسبه همبستگی و رگرسیون چند گانه تحلیل شدند .نتایج رگرسیون متغیرهای پژوهش در پیش بینی تفکر انتقادی نشان داد که هر دو متغیرشیوه‌های فرزند پروری و ویژگی‌های شخصیت پیش بینی کننده مثبت و معناداری برای تفکر انتقادی دانش آموزان دبیرستانی می‌باشد و همچنین از بین شیوه‌های فرزند پروری سبک مقتدرانه پیش بین مثبت و معنادار تری با تفکر انتقادی نسبت به دو سبک دیگر می‌باشد و عامل مسئولیت و با وجدان بودن پیش بینی مثبت و معناداری برای تفکر انتقادی دارند.

پیری،اسدبان(1390)هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين عملکرد خانواده دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سلماس و کفايت اجتماعي آنان بود. : در اين تحقيق از روش تحقيق همبستگي استفاده شد.جامعه آماري در برگيرنده کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سلماس بود که – 88 مشغول به در سال تحصیلی 88-89 مشغول به تحصیل بودند. جامعه آماری پژوهش 2500 نفر را شامل می‌شد. حجم نمونه با استناد به جدول مورگان حدود 335 نفر برآورد شده است كه اين مقدار با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند.براي جمع آوري داده‌ها در اين پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده شد که عبارتند از:( الف پرسشنامه کفایت اجتماعی،ب ابزار سنجش خانواده مک مستر از تجزيه و تحليل داده‌ها نتايج زير حاصل شد.پس يافته‌ها: بين عملکرد کلي خانواده با کفايت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.بين نگرش مثبت در باره نقش‌هاي محوله و کفايت اجتماعي رابطه وجود دارد.بين آميزش عاطفي در خانواده و کفايت اجتماعي رابطه وجود دارد.بين همراهي عاطفي در خانواده و کفايت اجتماعي رابطه وجود داردنتيجه گيري: مي توان چنين نتيجه گيري کرد که اگر بتوانيم عملکرد خانواده را بهبود بخشيم به تبع آن کفايت اجتماعي و مولفه‌هاي آن نيز افزايش خواهد يافت.

نیازمند(1391)هدف اصلی از انجام این پژوهش رابطه بین شایستگی عاطفی-اجتماعی با رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری در نواحی چهارگانه ی آموزش و پرورش شیراز بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش کلیه یکارکنان نواحی چهارگانه آموزش وپرورش شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 201 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل دو سیاهه ی شایستگی عاطفی اجتماعی (بویاتزیس2007) و مقیاس رضایت از کیفیت از زندگی کاری فوریه 2004 بود. پس از محاسبه روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع و داده‌های به دست آمده با استفاده از روش‌های استنباطی تی تست تک نمونه ای تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر تحلیل رگرسیون چند متغیره با به کارگیری نرم افزار LISREL. SPSSمورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد که 1. شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی مدیران پیشبینی کننده ی مثبت و معنادار رضایت کارکنان زن و مرد از کیفیت زندگی کاری شان می‌باشد. 2. شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار رضایت کارکنان دارای سوابق خدمت مختلف از کیفیت زندگی کاری شان می‌باشد. 3. شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار رضایت کارکنان دارای تحصیلات مختلف از کیفیت زندگی کاری شان می‌باشد. 4. شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار رضایت کارکنان دارای وضعیت استخدامی‌مختلف از کیفیت زندگی کاری شان می‌باشد.

تقوی لاریجانی،مردانی،رضایی،قدیریان،رشیدی(2014) هدف از این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین ابراز وجود و تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری بود.این مطالعه تحلیلی و ارتباط در 213 دانشجویان پرستاری در دانشگاه تهران علوم پزشکی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انجام شد.

ابزار مطالعه اصلی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا ابراز وجود با استفاده از نرم افزار spssو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج: میانگین نمرات ابراز وجود و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری برای ± 12. 79 68. 15 و 3. 38 ± 9. 32 بودبسیاری از دانش آموزان سطح متوسط ​​ابراز وجود (89. 7 درصد) بوده و بسیاری از آنها در سطح غیر معمول از تفکر انتقادی (94. 8٪) بودآزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مستقیمی‌بین ابراز وجود و تفکر انتقادی (r = 0. 045) با تفاوت معنی داری را نشان داد. P=0. 51نتیجه گیری: لازم است به تجدید نظر استراتژی آموزشی برای بهبود سطح تفکر انتقادی در برنامه درسی پرستاری است. تلاش برای رسیدن به آموزش ابراز وجود در پرستاران، باید به شناسایی و حمایت پرستاری دانش آموزانی که دارای سطح پایین از تفکر انتقادی ساخته شده است.

حکیمی،غلامعلی لواسانی،حجازی(2015)بررسی عواملی مانند سبک‌های شناختی و ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند سبب تغیرات در پیشرفت تحصیلی شوند.پژوهش در 285دانش آموز در کالج اقتصاد و دانشگاه مدیریت انجام می‌شود. پرسشنامه‌های انجام شده پنج عاملی و آزمون شکل جداسازی شده و آزمون مانوا اجرا گردیده.NEO-FFIاین 285 نفر شامل (191دختر-94پسر)را تشکیل می‌دهداز طریق آزمون تی و آزمون واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شده است. یک الگوی جالب از روابط معنی داری بین سبک‌های شناختی و ویژگی‌های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی نشان داد رگرسیون گام به گام نشان داد که تجزیه و تحلیل سبک شناختی و ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند واریانس 50٪ در پیشرفت تحصیلی را توضیح دهد واریانس 39٪ پیش بینی پیشرفت تحصیلی بود . سبک‌های شناختی نیز 1. 2٪ از واریانس در پیشرفت تحصیلی را توضیح داد نتیجه این تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری بین متغیرهای پژوهش در جنس وجود نداشت.

صادقی،محرابی‌زاده،تاجیک زاده،هنرمند(2014)هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. مواد و روشها: این مطالعه یک مطالعه همبستگی متعارف بود.جامعه آماری شامل تمامدانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در طول 2012-2013 می‌باشد.نمونه شامل 360 دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای خوشه انتخاب شده است.برای جمع آوری داده NEO پرسشنامه پنج عاملی و پرسشنامه سبک هویت مورد استفاده قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، همبستگی متعارف توسط نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها: ضرایب ساختاری نشان داد که الگوی نمرات بالا در وجدان، توافق و برونگرایی در ارتباط با الگوی نمرات بالا در سبک‌های هویت هنجاری و اطلاعات (p<0. 001)است.بنابراین، یافته‌های این پژوهش نشان داد که ترکیبی از وجدان، توافق و برونگرایی احتمالا می‌تواند احتمال از سبک‌های هویت هنجاری و اطلاعاتی را کاهش دهد. بحث و نتیجه گیری: یافته‌های مطالعه حاضر با تاکید بر ارزش اخباری از صفات شخصیتی در سبک‌های هویت است.

نجف آبادی،فریدونی،بساک نژاد(2014)هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای اساسی روانی در دانش آموزان دختر از شهید چمران اهواز، دانشگاه اهواز بود جامعه پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز مطالعه در سال تحصیلی 1392-1393 می‌باشد .استفاده در این مطالعه پرسشنامه ی مورد نیاز بوده است. (NEO-FFI) و (لاگاردیا، رایان، روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 180 دانش آموز دختر انتخاب شد ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام بودند به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که صفات شخصیتی نقش اصلی را در پیش بینی نیازهای روانی اولیه (استقلال، شایستگی و مرتبط) داشته باشد.همچنین نتایج نشان داد که روان رنجوری رابطه منفی ودر حالی که صفات برونگرایی، وجدان، توافق، و باز بودن ارتباط مثبت و معنی دار با نیاز اساسی روانی دارد.

بنی اسدی،باقری(2011)به بررسی