افزونه منابع سرور و تیک نهایی برای اعمال همیشکی ی و ک عربی

 

 

P3 – Plugin Performance Profiler

افزونه علی برای اطلاع از منابع سرور
wp-jalali
تیک آخر رو بزنید . بعد برون ریزی بگیرید
تنظیمات خاص
تنظیمات خاص