* -، اعتیاد، اینترنت، &، تهران:، سلامت، روان، اجتماعی

سازگاری اجتماعی و عزت نفس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دوره 19، شماره 3، 49-41.

جعفری، نسیم و فاتحی زاده، مریم،(1391)، بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب، فشار روانی و هراس اجتماعی در دانشجویان دانشگاه اصفهان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره 17، 9-1.

جفرسون، جیمز دبلیو و گریست جان اچ،(1388)، افسردگی و درمان آن (آخرین اطلاعات درباره افسردگی و راه های درمان آن)، ترجمه مهدی غراچه داغی، تهران: نشر قطره.

حسام، مسلم، آسایش، حمید، قربانی، مصطفی، شریعتی، علیرضا و نصیری، حسین،(1390)، ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت روان و رضایت از زندگی در دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های دولتی شهر گرگان، مجله پرستاری و مامایی بویه گرگان، دوره8ف شماره1، 41-34.

حسن زاده، رمضان،(1388)، اعتياد به اينترنت در دانشجويان: تهديدي بر سلامت روان، مجله نظام سلامت، دوره1، شمکاره3، 85-79.

حیدری سورشجانی، سارا (1391)، رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در کاربران خانگی شهر اهواز، نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید، تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، http://www.civilica.com/Paper-NOPADID01-NOPADID01_036.html

خانجانی، زینب و اکبری، سعیده،(1390)، رابطه ویژگی های شخصیتی نوجوانان و اعتیاد آنان به اینترنت، یافته های نو در روانشناسی، سال ششم، شماره 19: 127-113.

دادستان، پریرخ،(1390)، روان‌شناسی مرضی تحولی، تهران: انتشارات سمت.

دستجردی، نگین برات و صیادی، سمیه،(1391)، بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه های پیام نور شهر اصفهان، مجله تحقیقات علوم رفتاری، سال 10، شماره 5: 341-332.

رسولی، محمد رضا و آزادمجد، افروشه،(1392)، اعتیاد به اینترنت و اثرات ناشی از آن، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، سال هفدهم، دوره جدید- شماره 67، پیاپی 8، 90 تا 97.

روزنهان، دیویدال،(1391)، آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: انتشارات ارسباران.

ساعتچي، محمود(1391)، نظريه پردازان و نظريه ها در روانشناسي، تهران: انتشارات سخن.

سبحانی نیا، محمد،(1380)، جوان و اعتماد به نفس، با معارف اسلامی آشنا شویم، ش48-50.

سجادي ، حميرا ؛ صدرالسادات ، سيد جلال، (1383)، شاخص هاي سلامت اجتماعي ؛ مجله سياسي –اقتصادی، دوره 19، شماره 304، 24-2.

شجاعی، محمد صادق، (1388)، درآمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار، قم: دارالحدیث.

شکرکن، حسین و همکاران،(1372)، مکتب های روانشناسی و نقد آن، قم: سمت.

شولتز، دوان،(1386)، نظریه های شخصیت، ترجمه یوسف کریمی و دیگران، تهران: ارسباران.

شهیدی، شهریار و حمدیه، مصطفی،(1381)، اصول و مبانی بهداشت روانی، تهران: انتشارات سمت.

صفاریان همدانی، سعید، عبدالهی، محبوبه، دایی زاده، حسین و بیات، یعقوب،(1392)، رابطه میزان استفاده از بازی های رایانه ای با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان، مجله فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 3، شماره 3، 20-5.

عبدالهيان، حميد (1384) نوع شناسي و باز تعريف آسيب هاي اينترنتي و تغييرات هويتي در ايران، فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات، بهار و تابستان، سال 1، شماره 2-3، صص 135- 154

علوی، سید سلمان، مرآثی، محمد رضا، جنتی فرد، فرشته، اسلامی، مهدی و حقیقی، محمد (1389)، بررسی ارتباط علائم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دوره 17، شماره 2: 65-57.

غمامي، عليرضا،(1384)، خطر سايبر براي كودكان، ماهنامه اصلاح و تربيت، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، شماره 37، فروردين ماه

قاسم زاده، لیلی و دیگران،(1384)، بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با تنهایی و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران، تعلیم و تربیت، شماره 89، 68-42.

كازنو،ژان(1390)، جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي، ترجمه باقر ساروخاني و منوچهر محسني، تهران: انتشارات اطلاعات.

گنجی، حمزه، (1376)، بهداشت روانی، تهران: نشر ارسباران.

لواسانی، سید محمد رضا و آذربایجانی، مسعود (1391)، الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی، فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، سال 6، شماره 10، 137-119.

مزلو، ابراهام، (1367)، روان شناسی شخصیت سالم، ترجمه شیوا رویگریان، تهران: هدف.

مسعودنیا، ابراهیم(1391)، اعتیاد به اینترنت و خطر بروز اختلال خواب در نوجوانان، تحقیقات علوم رفتاری، دوره 10، شماره 3: 363-350.

معيدفر، سعيد؛ حبيب پور، كريم؛ گنجي، احمد،(1386)، اعتياد اينترنتي، علل و پيامدهاي آن در بين جوانان شهر تهران، فصلنامه رسانه، پاييز، سال 16، شماره 3، صص 55- 80

ملک احمدی، حکیمه و جعفریان، اعظم، (1390)، آسیب شناسی اعتیاد به اینترنت (مطالعه موردی: شاهین شهر اصفهان)، جامعه شناسی تاریخی، دوره 3، شماره 2، 117-93.

منصوری، روانبخش،(1391)، کارکرد بازی های رایانه ای در رفتار نوجوانان، مطالعات رسانه ای، دوره 7، شماره 4(19): 150-140.

موسوی، زهره. (1388). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سلامت روان دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران.

موسوی، ولی اله (1383)، بررسی ارتباط بین سبک های اسناد و عزت نفس دانشجویان، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال 34، شماره 2، 151-125.

[1] – Frod & Schroeder

[2] -Yen

[3] – Lee

[4] – Namazi

[5] – King Storm

[6] – Kubey, Lavin & Barrows

[7] -health

[8] -mental health

[9] – Gordon Allport

[10] -CarlRoger

[11] – AbrahamMaslow

[12] – Erich Fromm

[13] -Self confidence

[14] -Rogers

[15] -Maslow,

[16] -William James

[17] -Adler

[18] -Fruied

[19] -Coopersmith

[20] -Sullivan

[21] -Depression

[22] -Lu

[23] -internet addiction

[24] -Lim

[25] -Davis

[26] – Habermas Communication Action Theory

[27] – Wald Hall

[28] -Clapper

[29] – de Fleur & Ball Rokeach

[30] – Social Learning Theory

[31] – Social Control Theory

[32] – Hirschi

[33]– psychoanalysis theory

[34] – cognitive theory

[35] – Theory of Planned Behavior

[36] – The Cognitive – Behavioural Theory

[37] – Biological Theory

[38] – Social Constructionism

[39] -Suler

[40] – Holland

[41] – Namazi

[42] – King Storm

[43] – Kubey, Lavin & Barrows

[44] – Padwa & Cunningham

[45] – Orsal

[46] – Li & Chung

[47] – Caplan

[48] – Anderson

[49] -Yang & Tung

[50] – Armstrong, Phillips & Saling

[51] – Beck, A.T., Steer, R.A. & Garbin

[52] – screening questionare

[53] – Goldberg znd Hiller

[54] -نمره 20 تا 49 به معنی نمره کم در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت، نمره 50 تا 79 به معنی نمره متوسط در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و نمره 80 تا 100 به معنی نمره زیاد در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت می باشد.

[55] -Young